ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๗๐๒๖
วันที่ : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ทายาทของพนักงานธนาคารออมสินที่เสียชีวิต
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๔๐ (๑) มาตรา ๕๐ ทวิ และมาตรา ๕๗ ทวิ วรรคหนึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๕๘ (พ.ศ.๒๕๔๙)ฯ
ข้อหารือ           นางสาว ก. หารือประเด็นปัญหาการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ทายาทของพนักงาน ธนาคารฯ ที่เสียชีวิต ราย (นาง ส.ผู้ตาย) โดย นางสาว ก. เห็นว่า ที่กรมสรรพากรมีคำวินิจฉัยว่า บำเหน็จตกทอดซึ่งจะได้รับการยกเว้น จะต้องเป็นการจ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทของข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือทายาทของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น เป็นการไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้ “เงินที่มีลักษณะเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และพนักงานธนาคารออมสินได้รับ โดยมีอัตราและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” ทั้งในประมวลรัษฎากรไม่ได้ให้คำนิยามของคำว่า บำเหน็จตกทอดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายของธนาคารฯ จากเงินได้พึงประเมินดังกล่าว จึงไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมแก่ทายาท
แนววินิจฉัย           ๑.กรณีธนาคารฯ จ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทของพนักงานธนาคารฯ ผู้ตาย ของระเบียบธนาคารฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นบำเหน็จตกทอด อันจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๒ (๑๒) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะบำเหน็จตกทอดที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว จะต้องเป็นการจ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทของข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือทายาทของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น
          ๒. กรณีธนาคารฯ จ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทของพนักงานธนาคารฯ ผู้ตาย จึงไม่เป็นมรดกของผู้ตายเนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายขณะที่ถึงแก่ความตาย แต่บําเหน็จตกทอดที่ธนาคารฯ ได้จ่ายไปเข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้ตาย ธนาคารฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ในนามของผู้ตาย ตามมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยทายาทของผู้ตาย มีหน้าที่ต้องยื่นรายการเงินได้พึงประเมินดังกล่าวของผู้ตาย ตามมาตรา ๕๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
          ๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ เป็นการกําหนดเงินที่มีลักษณะเดียวกับ บําเหน็จดํารงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการ โดยมีอัตราและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่นเดียวกัน จึงไม่เกี่ยวกับบําเหน็จตกทอดที่ให้แก่ทายาท
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๙๗
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, November 24, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161