ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ.๖๙๖๗
วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ๑ บริษัทฯ และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบธุรกิจขายปลีกและส่ง สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ งการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
          ๒. บริษัทฯ ได้เปิดสาขาเพิ่ม และเริ่มปรับที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ซึ่งอาคารทั้งหมดนั้นใช้เพื่อการประกอบกิจการทั้งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
          ๓. พื้นที่บางส่วนของอาคารที่สร้างนั้นได้มีการใช้งานร่วมกันระหว่างกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อันส่งผลให้การประมาณการการใช้พื้นที่อาคารในการประกอบกิจการทั้งสองประเภทนั้นไม่สามารถระบุได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ จึงได้ขอให้กรมสรรพากรพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อสำหรับการก่อสร้างอาคารตามข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ ตามข้อ ๒ ประกอบกับข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ก่อสร้างอาคาร หลังเพื่อใช้ดำเนินกิจการตาม ๒. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยทั่วไปแล้ว ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อันส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรนั้นได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ และมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๙๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, November 24, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161