ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด ๗ ทวิ

แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ บังคับ

พ.ศ. ๒๕๓๔

-------------

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ บังคับ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ บังคับ พ.ศ. ๒๕๓๔"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้บริษัทดังต่อไปนี้เป็นบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ

                        (๑) บริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๓๓

                        (๒) บริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ตาม (๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      อานันท์ ปันยารชุน

       นายกรัฐมนตรี

 

 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้บริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้ ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และบริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กับบริษัทซึ่งได้รับ สัมปทานปิโตรเลียมในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังกล่าว เป็นบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด ๗ ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถนำภาษีเงินได้ ที่ได้ชำระในประเทศไทยตามกฎหมายดังกล่าวไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ ในต่างประเทศได้ อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมทางภาษีอากรยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตรา พระราชกฤษฎีกานี้

 

[รก. ๒๕๓๔/๑๒๗/๓๐พ/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔]

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, April 16, 2015

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161