ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชย

รายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

พ.ศ. ๒๕๑๖

-------------

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖

เป็นปีที่ ๒๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ และมาตรา ๒๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท อัตรา

และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๖"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "(๖) รายจ่ายที่เป็นทุนอย่างอื่นซึ่งมิใช่ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และซึ่งมิใช่เป็นรายจ่ายที่เป็นทุนเพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน

                        (ก) รายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ร้อยละ ๒๐ ทีมีรูปร่าง

                        (ข) รายจ่ายที่เป็นทุนนอกจากตาม (ก) เฉพาะที่จ่ายไป ร้อยละ ๒๐ สำหรับแปลงสำรวจที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่า เป็นแปลงสำรวจในทะเลที่มีน้ำลึกเกินสองร้อยเมตร ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

                        (ค) รายจ่ายที่เป็นทุนนอกจากตาม (ก) และ (ข) ร้อยละ ๑๐"

                        มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "(๓) ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ให้บริษัทผู้รับโอนถือเอามูลค่าต้นทุนสุทธิของบริษัทผู้โอนมาหักค่าชดเชยได้เสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการโอนกิจการปิโตรเลียม แต่ทั้งนี้

                        (ก) ถ้าค่าตอบแทนที่บริษัทผู้รับโอนจ่ายแก่บริษัทผู้โอนต่ำกว่ามูลค่าต้นทุนสุทธิของบริษัทผู้โอน ให้บริษัทผู้รับโอนถือเอามูลค่าต้นทุนสุทธิมาหักได้เพียงเท่าค่าตอบแทนที่จ่ายไป ถ้ามีรายจ่ายที่เป็นทุนหลายรายการ ให้เฉลี่ยค่าตอบแทนนั้นตามส่วนของมูลค่าต้นทุนสุทธิของ รายจ่ายที่เป็นทุนแต่ละรายการ

                        (ข) ถ้าค่าตอบแทนที่บริษัทผู้รับโอนจ่ายแก่บริษัทผู้โอนสูงกว่าผลบวกของมูลค่าต้นทุนสุทธิกับผลขาดทุนประจำปีคงเหลือของบริษัทผู้โอน ให้บริษัทผู้รับโอนนำส่วนเกินมาหักได้ โดยถือว่าส่วนเกินนั้นเป็นรายจ่ายที่เป็นทุนอย่างอื่นตามข้อ ๒ (๖) (ค)

                        ความใน (ก) และ (ข) ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่เป็นการโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔"

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       สัญญา ธรรมศักดิ์

        นายกรัฐมนตรี

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ว่าด้วยการกำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่ เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยเพิ่มอัตราการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเฉพาะที่ จ่ายไปสำหรับแปลงสำรวจที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่าเป็นแปลงสำรวจในทะเลที่มีน้ำลึกเกิน สองร้อยเมตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับสัมปทานรีบสำรวจปิโตรเลียม และมิให้นำวิธีการบางอย่าง ในการหักค่าชดเชยมาใช้บังคับแก่การโอนสัมปทานที่ไม่ต้องขอรับอนุญาต  จึงจำเป็นต้องตรา พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้น

 

[รก. ๒๕๑๖/๑๕๗/๕๘๖/๔ ธันวาคม ๒๕๑๖]

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, April 17, 2015

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161