ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
คลิกเพื่อดูแผ่นพับ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินไ ด้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา

บริจาคอย่างไรจึงจะได้สิทธิ 2 เท่า

พระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 420,428
รายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาประกาศ
เกณฑ์ลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ ตามรายการที่ขอรับการสนับสนุนทางการศึกษา
สัมภาษณ์รองอธิบดี สาธิต รังคสิริ ทางไอทีวี
สปอตโฆษณา คนใจดีมี 2 เท่า
สารคดีสั้นรณรงค์การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
  - ให้ 1 ได้ 2 คืออะไร
  - บริจาคให้น้องได้ที่ไหน
  - บุคคลธรรมดาบริจาคอย่างไร ได้สิทธิ 2 เท่า
  - บริษัทบริจาคอย่างไร ได้สิทธิ 2 เท่า
  - บริจาคเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย ได้สิทธิ 2 เท่า
 
clear-gif
Last Update : Wednesday, March 21, 2007