ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2549 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2549 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม 1,057,326.825 1,008,999.999 48,326.826 4.79 937,242.371 120,084.454 12.81
ตุลาคม
62,081.561
54,762.143
7,319.418
13.37
52,151.591
9,929.970
19.04
พฤศจิกายน
72,181.214
65,904.920
6,276.294
9.52
63,014.928
9,166.286
14.55
ธันวาคม
61,176.240
56,097.906
5,078.334
9.05
54,512.726
6,663.514
12.22
มกราคม
68,007.930
65,096.425
2,911.505
4.47
59,188.130
8,819.800
14.90
กุมภาพันธ์
71,527.814
63,668.016
7,859.798
12.34
62,821.023
8,706.791
13.86
มีนาคม
73,998.117
71,139.811
2,858.306
4.02
65,986.603
8,011.514
12.14
เมษายน
69,513.642
69,533.557
(19.915)
(0.03)
63,394.093
6,119.549
9.65
พฤษภาคม
202,049.885
199,944.604
2,105.281
1.05
171,338.419
30,711.466
17.92
มิถุนายน
68,480.668
65,756.950
2,723.718
4.14
59,496.301
8,984.367
15.10
กรกฎาคม
66,000.620
65,943.031
57.589
0.09
58,944.977
7,055.643
11.97
สิงหาคม
178,311.906
167,487.027
10,824.879
6.46
152,190.697
26,121.209
17.16
กันยายน
63,997.228
63,665.609
331.619
0.52
74,202.884
(10,205.656)
(13.75)

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161