ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

          1.  สำนักงานฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนับสนุน แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของสำนักงานฯ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

          2.  สำนักงานฯ ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

          3.  สำนักงานฯ ต้องมีการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศหรือสาขาในต่างประเทศของสำนักงานฯอย่างน้อย 3 ประเทศ

          4.  สำนักงานฯ ต้องมีรายได้จากการให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และบริการสนับสนุนจากวิสาหกิจในเครือหรือสาขาของสำนักงานฯในต่างประเทศ และมีรายได้ค่าสิทธิจากการวิจัยและพัฒนาที่สำนักงานฯ ได้รับตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่จ่ายจากหรือในต่างประเทศรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ของสำนักงานฯ เว้นแต่ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีแรกนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ จดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค รายได้ตามที่กำหนดข้างต้นอาจไม่ถึงร้อยละ 50 ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ของสำนักงานฯในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ความผิดของสำนักงานฯ หรือมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขด้านรายได้ให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ได้ แต่ให้ผ่อนผันได้เพียง 1 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเมื่อได้รับการผ่อนผันแล้ว สำนักงานฯ จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้นต่อไป

          5.  สำนักงานฯ ต้องเข้ามาจดแจ้งขอได้รับสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, November 29, 2006

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161