ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bullet
space
space
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
bullet
space
space
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet
space
space
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet
space
space
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ
bullet
space
space
ภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
อากรแสตมป์
bullet
space
space
มูลนิธิหรือสมาคม
bullet
space
space
อนุสัญญาภาษีซ้อน
bullet
space
space
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bullet
space
space
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
bullet
space
space
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
bullet
space
space
ผู้ประกอบการส่งออก
bullet
space
space
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
bullet
space
space
SMEs
bullet
space
space
ROH
bullet
space
space
Transfer Pricing
bullet
space
space
หนังสือรับรอง
bullet
space
space
หลักเกณท์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
bullet
space
space
เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี
bullet
space
space
AEC
bullet
space
space
E-Commerce
bullet
space
space
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
bullet
space
space
e-Book
bullet
space
space
Infographic Pasi
bullet
space
space


ภาษีเงินได้นิติบุคคล     ฟังเสียงข่าว

 


            ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
   นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
   ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
bullet   ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ
        bullet   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ 
        bullet   รอบระยะเวลาบัญชี
        bullet   กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
           เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ 
        bullet   เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)
        bullet   อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
        bullet   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
bullet   ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
bullet   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ
bullet   สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
bullet   บัญชีอัตราภาษี
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Monday, July 11, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161