ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาษีเงินได้นิติบุคคล     ฟังเสียงข่าว

 


            ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้

   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

   นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

   ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ

           ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ 

           รอบระยะเวลาบัญชี

           กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

           เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ 

           เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)

           อัตราภาษีและการคำนวณภาษี

           การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ

   สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

   บัญชีอัตราภาษี

clear-gif
Last update :
 Thursday, June 27, 2013

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161