ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาษีเงินได้นิติบุคคล     ฟังเสียงข่าว

 


            ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
   นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
   ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
bullet   ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ
        bullet   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ 
        bullet   รอบระยะเวลาบัญชี
        bullet   กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
           เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ 
        bullet   เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)
        bullet   อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
        bullet   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
bullet   ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
bullet   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ
bullet   สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
bullet   บัญชีอัตราภาษี
clear-gif
Last update :
 Tuesday, May 10, 2016

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161