ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว   ปชส.     2 / 2550

วันที่แถลงข่าว         8  พฤศจิกายน  2549

เรื่อง     กรมสรรพากรขยายเวลาเพิ่มเติมสำหรับการรับแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี    ภาษีเงินได้

             หัก   ณ   ที่จ่าย     ภาษีมูลค่าเพิ่ม    ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

                           ตามที่กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการรับแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่าง ๆ  สำหรับท้องที่

ที่เกิดเหตุอุทกภัยในภาคกลางมาแล้ว   นั้น   

 

                           เนื่องจากผลของอุทกภัยยังมีต่อเนื่องไปอีกระยะเวลาหนึ่ง กรมสรรพากรจึงได้ขยายเวลาเพิ่มเติมสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี าษีเงินได้หัก ณ  ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์สำหรับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือผู้ต้องนำส่งภาษีที่อยู่ในทุกอำเภอของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี     สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง     สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาทและสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี    โดยขยายเวลาเพิ่มเติมให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่าง ๆ    ดังนี้

 

                          1.   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี  ( ภ.ง.ด. 94 )   สำหรับปีภาษี  2549   ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 30  กันยายน  2549    ให้ขยายเวลาเพิ่มเติมเป็นภายในวันที่  30พฤศจิกายน 2549   หากมีภาษีต้องเสียจำนวนตั้งแต่  3,000 บาทขึ้นไป  และประสงค์จะขอชำระภาษีเป็นงวดตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  มีสิทธิชำระงวดที่ 2   ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2549   และงวดที่  3 ชำระเงินภายในวันที่  31  มกราคม  2550

 

                        2.   ภาษีเงินได้หัก  ณ   ที่จ่าย   ( ภ.ง.ด. 1 ,   ภ.ง.ด. 2  ,   ภ.ง.ด.  3 ,  ภ.ง.ด. 53 ,  ภ.ง.ด. 54 ) สำหรับเดือนภาษีกันยายน  2549    ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่  7  ตุลาคม  2549  และสำหรับเดือนภาษีตุลาคม  2549  ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่   7  พฤศจิกายน 2549    ให้ขยายเวลาเพิ่มเติมเป็นภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2549

 

                        3.   แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. 36 )  สำหรับเดือนภาษีกันยายน  2549  ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 7   ตุลาคม  2549     และสำหรับเดือนภาษีตุลาคม  2549   ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่  7  พฤศจิกายน 2549  ให้ขยายเวลาเพิ่มเติมเป็นภายในวันที่  30   พฤศจิกายน  2549  

 

                        4.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ( ภ.พ. 30 ) สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2549   ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15  ตุลาคม  2549  และสำหรับเดือนภาษีตุลาคม 2549   ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2549  ขยายเวลาเพิ่มเติมเป็นภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2549

 

                        5.   ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ( ภ.ธ. 40 )  สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2549  กรณีทั่วไปซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2549  และสำหรับเดือนภาษีตุลาคม 2549  ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ขยายเวลาเพิ่มเติมเป็นภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2549    เว้นแต่กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา  91/2 (6)  แห่งประมวลรัษฎากรเท่านั้น ที่ยังคงยื่นแบบ ฯ และชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด

 

                        6.   การขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามแบบ  อ.ส.  4 ก   แบบ อ.ส. 4 ข  งวดประจำ วันที่ 16  กันยายน  2549   ถึงวันที่  30  กันยายน  2549    ซึ่งต้องยื่นภายในวันที่  7  ตุลาคม 2549  งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2549    ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2549    ซึ่งต้องยื่นภายในวันที่ 22   ตุลาคม 2549  งวดประจำวันที่วันที่ 16 ตุลาคม2549  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2549   ซึ่งต้องยื่นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549   และงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549   ถึงวันที่ 15  พฤศจิกายน 2549  ซึ่งต้องยื่นภายในวันที่ 22  พฤศจิกายน 2549  ขยายเวลาเพิ่มเติมเป็นภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2549        

 

                        จึงประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องที่ที่ระบุดังกล่าวข้างต้นทราบโดยทั่วกัน     

                                  

clear-gif
Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161