ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 แบบคำขอให้จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี กรณีเป็นผู้ส่งของออกระดับบัตรทองของกรมศุลกากร
เขียนที่...........................

วันที่.........เดือน...............พ.ศ.........


เรียน อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่าน................................................)

ด้วยบริษัท............................................................................................................................................

      เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร....................... สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่................................

      ตรอก/ซอย........................... ถนน...................... ตำบล/แขวง.................................................

      อำเภอ/เขต.............................จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์..................

      โทรศัพท์................ โทรสาร............................. มีความประสงค์ให้กรมสรรพากรพิจารณา

จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่..................ลงวันที่......................................

เรื่อง   หลักเกณฑ์การจัดระดับผู้ประกอบการส่งออกที่ดี กรณีเป็นผู้ส่งออกระดับบัตรทองของกรมศุลกากร


บริษัท ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบการ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การจดทะเบียน

      จดทะเบียนเป็น "บริษัทจำกัด" เมื่อวันที่......เดือน............... พ.ศ..........

      จดทะเบียนเป็น"บริษัทมหาชนจำกัด" เมื่อวันที่..... เดือน............... พ.ศ..........

      ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจำนวน............หุ้น มูลค่าหุ้นละ......................บาท

      เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วร้อยละ..........ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

      คิดเป็นเงินทุนรวมทั้งสิ้น........................บาท

      ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...............................

      จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ..................

      มีสาขาจำนวน.............................สาขา ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน ณ ......................................

      ที่ตั้งสำนักงานสาขา.................................................................

2. คุณสมบัติการเป็นผู้ส่งของออกระดับบัตรทองของกรมศุลกากร

บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ส่งของออกระดับบัตรทองฯ เมื่อวันที่.......เดือน...........พ.ศ...........บัตรทองเลขที่.........................

      และบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรมศุลกากรฯ เรื่องผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับบัตรทอง (Gold Card)

      ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามประกาศกรมศุลกากรฯ ดังกล่าว

      กรณี..................................................................

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

      (1) ....................................................... (2) .......................................................

      (3) ....................................................... (4) .......................................................

      ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นคำขอนี้

      มียอดรายได้รวมทั้งสิ้น...............บาท

      เป็นยอดขายที่ได้รับยกเว้น.............บาท

      เป็นยอดขายส่งออก...............บาท

      คิดเป็นอัตราร้อยละ ยอดขายส่งออกต่อยอดรายได้รวม..........

4. มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ (มูลค่าตามแบบ ภ.ง.ด.50หักค่าเสื่อมราคาแล้ว รวม.........................(ล้านบาท))

      [ ]   ที่ดิน     [ ]   อาคารสำนักงาน     [ ]   โรงงานผลิต /เก็บสินค้า

      และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าหนี้สินสุทธิ.........................(ล้านบาท)

      (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสุดท้ายก่อนขอรับการจัดระดับ)

5. ผลการดำเนินงาน 3 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันที่ยื่นคำขอนี้

รอบบัญชี

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................6. เป็นสมาชิกขอสมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน(ในทางการค้า)

      คือ............................................................................................................................................

      สมาชิกเลขที่..............................................................................................................................

7. มีระบบการจัดการและระบบการควบคุมที่ดี

      เช่น............................................................................................................................................

      ..................................................................................................................................................

8. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO .......(แนบเอกสารประกอบถ้ามี)

9. ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้าน.................................................................................................

      จาก............................................................................................................................................

10. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ ธนาคาร.....................................

      สาขา....................................ประเภทบัญชี............................................เลขที่บัญชี........................................

11. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับรองงบการเงิน ในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ชื่อ.........................................................

      ทะเบียนเลขที่................................ (เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงต้นของรอบระยะเวลาบัญชี)

      ที่อยู่................................................................................................................................................................

      บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความที่ได้ระบุไว้ในคำขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร

      หลักฐานรวม..........ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ลงชื่อ)..........................................................

(.........................................................)

ตำแหน่ง............................................................


หน้าจอหลักบริการสารสรรพากร : : หน้าจอหลัก ก.พ.44 : : หน้าก่อน : : หน้าต่อไป

clear-gif
Last update :
 Thursday, August 22, 2002

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161