ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว  ปชส.    6/2550

วันที่แถลงข่าว       27  ธันวาคม   2549

เรื่อง        ภาษีประกันลูกกตัญญูคลอดแล้ว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวคนไทยโดยกำหนดให้บุตรสามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ทำให้แก่บิดามารดาของตนเองหรือบิดามารดาของคู่สมรสมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)  ทั้งนี้สำหรับการจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่ปี 2549  เป็นต้นไป  โดยมีสาระสำคัญดังนี้

                    1.  บิดามารดาที่เอาประกันต้องมีเงินได้พึงประเมินได้ไม่เกิน  30,000  บาท

                    2. ผู้มีเงินได้ที่หักลดหย่อนต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิยกเว้นฯ)

                    3.  หากบุตรหลายคนร่วมกันทำประกันสุขภาพให้บิดาหรือมารดา  ให้บุตรทุกคนได้รับการ หักลดหย่อนโดยเฉลี่ยเบี้ยประกันภัยที่บุตรร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  15,000  บาท  ตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้

                    4.  กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว  ให้สามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  15,000  บาท

                    5.  การประกันสุขภาพดังกล่าว จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ  การชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ  เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  รวมถึงการประกันภัยอุบัติเหตุ  เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  การทุพพลภาพ  การสูญเสียอวัยวะ    และการแตกหักของกระดูก  การประกันภัยโรคร้ายแรง  (Citical  Illiness) และการประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long  Term  Care) ด้วย    ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรมการประกันภัยแล้ว

                   6.  บุตรผู้หักลดหย่อนจะต้องมีใบเสร็จหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยไว้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษี   โดยมีข้อความอย่างน้อย   ดังต่อไปนี้

                      6.1  ชื่อ  นามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

                      6.2  ชื่อ  และนามสกุลของผู้จ่ายเบี้ยประกันภัย (ทุกคน)

                      6.3  ชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทประกันฯ

                      6.4  จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้สิทธิ  และ

                      6.5  ให้ระบุข้อความว่า  " สามารถนำไปยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเงิน ........ บาท "

  

                   นายสาธิต    รังคสิริ   รองอธิบดีกรมสรรพากร   ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร  กล่าวว่า มาตรการนี้   นอกจากจะช่วยสนับสนุนในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง   โดยให้บุตรสามารถดูแลพ่อแม่ได้อย่างมีคุณภาพแล้วยังเป็นการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ    และเป็นทางเลือกเพิ่มเติมของประชาชนในการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย

 

                  สำหรับผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้น   จะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีไม่มากนักอย่างไรก็ดี  มาตรการนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐบาลในด้านสุขภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161