ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 7/2528

เรื่อง  กำหนดสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหรือนำส่งเงินภาษีอากร ที่ประสงค์จะชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากรทางธนาคารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร ออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

 

                “ข้อ 1  สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร

                        1.1 ให้ธนาคารและสาขาของธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกกรณี ตามประมวลรัษฎากร สำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากร ที่มีภูมิลำเนาหรือสถานการค้าอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

                                    (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

                                    (2) ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด

                                    (3) ธนาคารกรุงไทย จำกัด

                                    (4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

                                    (5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

                                    (6) ธนาคารทหารไทย จำกัด

                                    (7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

                                    (8) ธนาคารนครธน จำกัด

                                    (9) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

                                    (10) ธนาคารเอเซีย จำกัด

                                    (11) ธนาคารศรีนคร จำกัด

                                    (12) ธนาคารแหลมทอง จำกัด

                                    (13) ธนาคารไทยทนุ จำกัด

                                    (14) ธนาคารมหานคร จำกัด

                                    (15) ธนาคารสหธนาคาร จำกัด

                        1.2 ให้สำนักงานสาขาทุกสาขาของธนาคารตาม 1.1 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะตั้งขึ้นใหม่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีการค้า และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกกรณีตามประมวลรัษฎากรสำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากร ที่มีภูมิลำเนาหรือสถานการค้าอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าว

                                    (1) จังหวัดนนทบุรี

                                    (2) จังหวัดปทุมธานี

                                    (3) จังหวัดสระบุรี

                                    (4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                    (5) จังหวัดสมุทรปราการ

                                    (6) จังหวัดชลบุรี

                                    (7) จังหวัดนครราชสีมา

                                    (8) จังหวัดอุบลราชธานี

                                    (9) จังหวัดขอนแก่น

                                    (10) จังหวัดอุบลราชธานี

                                    (11) จังหวัดลำปาง

                                    (12) จังหวัดเชียงใหม่

                                    (13) จังหวัดนครสวรรค์

                                    (14) จังหวัดนครปฐม

                                    (15) จังหวัดราชบุรี

                                    (16) จังหวัดสมุทรสาคร

                                    (17) จังหวัดสมุทรสงคราม

                                    (18) จังหวัดกาญจนบุรี

                                    (19) จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                    (20) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                    (21) จังหวัดภูเก็ต

                                    (22) จังหวัดสงขลา

                                    (23) จังหวัดอ่างทอง

                                    (24) จังหวัดลพบุรี

                                    (25) จังหวัดสิงห์บุรี

                                    (26) จังหวัดชัยนาท

                                    (27) จังหวัดระยอง

                                    (28) จังหวัดฉะเชิงเทรา

                                    (29) จังหวัดจันทบุรี

                                    (30) จังดวัดตราด

                                    (31) จังหวัดปราจีนบุรี

                                    (32) จังหวัดนครนายก

                                    (33) จังหวัดบุรีรัมย์

                                    (34) จังหวัดชัยภูมิ

                                    (35) จังหวัดสุรินทร์

                                    (36) จังหวัดศรีสะเกษ

                                    (37) จังหวัดยโสธร

                                    (38) จังหวัดเลย

                                    (39) จังหวัดหนองคาย

                                    (40) จังหวัดสกลนคร

                                    (41) จังหวัดนครพนมฦ

                                    (42) จังหวัดมหาสารคาม

                                    (43) จังหวัดร้อยเอ็ด

                                    (44) จังหวัดกาฬสินธุ์

                                    (45) จังหวัดมุกดาหาร

                                    (46) จังหวัดลำพูน

                                    (47) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                    (48) จังหวัดแพร่

                                    (49) จังหวัดน่าน

                                    (50) จังหวัดพะเยา

                                    (51) จังหวัดเชียงราย

                                    (52) จังหวัดพิษณุโลก

                                    (53) จังหวัดกำแพงเพชร

                                    (54) จังหวัดตาก

                                    (55) จังหวัดสุโขทัย

                                    (56) จังหวัดอุตรดิตถ์

                                    (57) จังหวัดอุทัยธานี

                                    (58) จังหวัดพิจิตร

                                    (59) จังหวัดเพชรบูรณ์

                                    (60) จังหวัดเพชรบุรี

                                    (61) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                    (62) จังหวัดสุพรรณบุรี

                                    (63) จังหวัดกระบี่

                                    (64) จังหวัดพังงา

                                    (65) จังหวัดระนอง

                                    (66) จังหวัดชุมพร

                                    (67) จังหวัดสตูล

                                    (68) จังหวัดพัทลุง

                                    (69) จังหหวัดปัตตานี

                                    (70) จังหวัดยะลา

                                    (71) จังหวัดตรัง

                                    (72) จังหวัดนราธิวาส”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.25/2532 ใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 2  เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร

                      ให้พนักงานของธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารเป็น “ เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ”เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1

 

                ข้อ 3  การลงลายมือชื่อในใบนำฝากและใบเสร็จรับเงิน

                      การเสียหรือนำส่งเงินภาษีอากร ณ สถานที่ตามข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบนำฝากและใบเสร็จรับเงินที่พนักงานของธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารให้เป็นเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบนำฝากและใบเสร็จรับเงินนั้น ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ 4  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นไป

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 25/2532)

 

สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2528

 

วิโรจน์ เลาหะพันธุ์

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, August 19, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161