ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      การสั่งให้ผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าบางกรณีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

 

---------------------------------------------

 

                อนุสนธิคำสั่งกรมสรรพากรให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกซึ่งจ่ายเงินซื้อสินค้ายางพารา มันสำปะหลัง ปอ ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟผลปาล์มน้ำมัน และข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง และปลายข้าวนึ่ง มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินซื้อสินค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.75 บาท ดังรายละเอียดแจ้งอยู่ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 นั้น

 

                โดยที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษบางราย เช่น องค์การของรัฐบาล สมาคมหอการค้า สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เมื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าดังกล่าว ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะตามคำสั่งที่กล่าวข้างต้นกำหนดให้มีการหักภาษีเฉพาะกรณีที่ผู้จ่ายเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเฉพาะที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกเท่านั้น และเมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นขายสินค้าดังกล่าวต่อไปให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่จ่ายเงินซื้อสินค้าดังกล่าว ก็ไม่อาจหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ เพราะนิติบุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

 

                ดังนั้น กรมสรรพากรจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดให้นิติบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ มีหน้าที่หักภาษี เมื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้โดยทั่วไป และป้องกันการเลี่ยงภาษีเงินได้ในส่วนนี้ จึงได้ออกคำสั่งที่ ท.ป.18/2530 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2530 กำหนดให้นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2530 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2530

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, August 19, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161