ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค. 0706/6501

วันที่

: 3 กรกฎาคม 2550

เรื่อง

: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีจากเงินปันผล

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 34 แห่ง พรบ.ส่งเสริมการลงทุน

ข้อหารือ

:         นาง ก. ขอทราบว่า เงินปันผลที่ได้จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

แนววินิจฉัย

:         เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากผู้รับเงินปันผลได้รับเงินปันผลดังกล่าวในระหว่างระยะเวลาที่กิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทั้งนี้ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2530

เลขตู้

: 70/35092

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161