ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4464
วันที่ : 5 มิถุนายน 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420)
ข้อหารือ           สถาบันฯ ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการให้ทุนในการพัฒนาแก่อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ บรรลุผลสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนต่างๆ ในการบริจาคทรัพย์สินให้กองทุนฯ จึงขอหารือว่า กรณีมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 แล้ว หากภาคเอกชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบริจาคทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ โดยตรง ผู้บริจาคนั้นมีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกองทุนฯ ไปยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551 หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีการบริจาคทรัพย์สินที่สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 นั้น จะต้องเป็นการบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสถานศึกษาตามโครงการดังกล่าวต้องเป็นไปตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ดังนั้น กรณีมหาวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว หากการบริจาคเงินของบุคคลธรรมดาและการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ฉบับดังกล่าว ผู้บริจาคย่อมมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
เลขตู้ : 72/36660
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161