ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4256
วันที่ : 1 มิถุนายน 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชีให้ธุรกิจทั่วไปนำไปใช้งานและบริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป ซึ่งเป็นเอกสารออกเป็นชุด โดยพิมพ์จากโรงพิมพ์และแบบฟอร์มใบกำกับภาษี 1 ชุด ประกอบ ด้วยเอกสารดังนี้
          1. เอกสารใบที่ 1 พิมพ์คำว่า ใบเสร็จรับเงิน อยู่ตรงกลางปรากฏในที่เด่นชัด ที่มุมขวาบน พิมพ์คำว่า ต้นฉบับ เอกสารออกเป็นชุด และไม่ใช่ใบกำกับภาษี
          2. เอกสารใบที่ 2 พิมพ์คำว่า ใบกำกับภาษี อยู่ตรงกลางปรากฏในที่เด่นชัด ที่มุมขวาบน พิมพ์คำว่า ต้นฉบับ และเอกสารออกเป็นชุด
          3. เอกสารใบที่ 3 พิมพ์คำว่า สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า ที่มุมขวาบนพิมพ์คำว่า เอกสารออกเป็นชุด และ ไม่ใช่ใบกำกับภาษี
          4. เอกสารใบที่ 4 พิมพ์คำว่า สำเนาใบกำกับภาษี/สำเนาใบส่งสินค้า ที่มุมขวาบนพิมพ์คำว่า เอกสารออกเป็นชุด และไม่ใช่ใบกำกับภาษี
          5. เอกสารใบที่ 5 พิมพ์คำว่า สำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่มุมขวาบนพิมพ์คำว่า เอกสารออกเป็นชุด และไม่ใช่ใบกำกับภาษี สำหรับข้อความรายการอื่นๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะจัดพิมพ์ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
          บริษัทฯ ขอทราบว่า แบบฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูปดังกล่าว ถือเป็นใบกำกับภาษีที่จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ ถูกต้องหรือไม่ และผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อสินค้าและได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าว มีสิทธินำภาษีซื้อมาเครดิตหรือขอคืนภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบกำกับภาษี ซึ่งเป็นเอกสารออกเป็นชุดโดยปรากฏข้อความตาม 1. ถึง 5. และข้อความรายการอื่นๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จัดทำด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นใบกำกับภาษี ที่ถูกต้องตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 39) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าว มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้นมาเครดิตในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีได้ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด
เลขตู้ : 72/36640
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161