ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5793
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 27 และมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2551 ตามมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร ต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยผ่อนชำระเป็นจำนวน 3 งวด งวดแรกจำนวนเงิน 10,423.00 บาท ชำระในวันที่ 31 มีนาคม 2552 พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) งวดที่ 2 และ 3 จำนวนเงิน 10,400.00 บาท ต้องชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 และวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ตามลำดับ นาย ก. ชำระเงินงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเกินกำหนดเวลา จะต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมาย นาย ก. ไม่ชำระเงินเพิ่ม และมีหนังสือแจ้งว่า มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ชำระเงินเกินกำหนดเวลา กล่าวคือ มีภาระหน้าที่มาก โดยเข้าร่วมประชุม สัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติราชการนอก ที่ตั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับเป็นข้าราชการต้องวางแผนการใช้จ่ายเงิน และไม่ทราบในข้อกฎหมายว่า จะต้องชำระเงินเพิ่ม จึงขอทราบว่า กรณีการผ่อนชำระเกินกำหนดเวลามีข้อกฎหมายใดบัญญัติไว้ว่า จะต้องชำระเงินเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย           การชำระภาษีตามมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร งวดที่หนึ่งต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ งวดที่สองต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามต้องชำระภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง ถ้าไม่ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่ จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่ไม่ชำระและงวดต่อ ๆ ไป
เลขตู้ : 72/36743
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161