ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2553 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2553 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
1,264,845.279
1,097,900.000
166,945.278
15.21
1,138,645.327
126,199.952
11.08
ตุลาคม
72,228.336
65,238.082
6,990.254
10.71
78,022.180
(5,793.844)
(7.43)
พฤศจิกายน
85,308.327
78,152.320
7,156.007
9.16
83,211.170
2,097.157
2.52
ธันวาคม
72,714.379
60,271.651
12,442.729
20.64
65,844.333
6,870.046
10.43
มกราคม
81,157.948
71,686.236
9,471.712
13.21
74,948.351
6,209.597
8.29
กุมภาพันธ์
71,905.881
63,343.457
8,562.424
13.52
64,025.531
7,880.350
12.31
มีนาคม
93,617.660
79,318.556
14,299.103
18.03
82,052.886
11,564.774
14.09
เมษายน
78,895.520
65,149.464
13,746.056
21.10
70,836.674
8,058.846
11.38
พฤษภาคม
238,473.268
241,391.628
(2,918.360)
(1.21)
181,920.204
56,553.064
31.09
มิถุนายน
83,663.067
67,478.960
16,184.107
23.98
124,278.355
(40,615.288)
(32.68)
กรกฎาคม
83,492.100
64,348.997
19,143.103
29.75
69,819.968
13,672.132
19.58
สิงหาคม
222,538.057
179,300.774
43,237.283
24.11
175,090.932
47,447.125
27.10
กันยายน
80,850.738
62,219.876
18,630.862
29.94
68,594.743
12,255.995
17.87

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161