ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. ๑๗๘/๒๕๕๒
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
------------------------------------------------------------

                    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                    ข้อ ๑ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด
                            (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน ๑ ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) อาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น ๕ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
                            (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง อาคารกระทรวงการคลัง ชั้น ๑ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
                            (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
                            (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                            (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๖ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                    ข้อ ๒ ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด เป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
                            (๑) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑(๑)
                            (๒) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑(๒)
                            (๓) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑(๓)
                            (๔) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑(๔)
                            (๕) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๙ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑(๕)

                    ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตาม ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                    ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
                            (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑(๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
                            (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑(๒) เฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
                            (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑(๓) เฉพาะวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
                            (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑(๔) เฉพาะวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
                            (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑(๕) เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

วินัย วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช )
อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161