ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลlineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

 

ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
กรุณาเลือกปีภาษี
 
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ปีภาษี 2553
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ภ.ง.ด. 90
ปีภาษี 2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90
ปีภาษี 2553 ( สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.90
2.
วิธีการกรอก
ภ.ง.ด. 90
ปีภาษี 2553
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.90
3.
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.91
4.
วิธีการกรอก
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.91
5.
ใบแนบ
ภ.ง.ด. 90
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553
ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2553
(กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือก เสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ )
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบแบบ ภ.ง.ด.90 ,91
6.
หักลดหย่อน
ภ.ง.ด. 90
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553
การหักลดหย่อนเงินบริจาค และรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2553 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.90/91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
7.
ภ.ง.ด. 93
ปีภาษี 2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.93  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
8.
ภ.ง.ด. 94
ปีภาษี 2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
9.
วิธีการกรอก
ภ.ง.ด. 94
ปีภาษี 2553
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
10.
ภ.ง.ด. 95
ปีภาษี 2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.95  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
       
clear-gif
เอกสารประกอบการยื่นแบบ
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ล.ย.03
หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.03 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.03
2.
ล.ย.04
หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.04 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.04
3.
ล.ย.04-1
หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.04-1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.04-1
4.
-
ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
5.
-
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
6.
-
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94
7.
-
ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
 
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Wednesday, June 7, 2017

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161