ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


อัตราภาษีและการคำนวณภาษี     ฟังเสียงข่าว

 

               อัตราภาษี

                   มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องเสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายในอัตรา ดังนี้

                   (ก) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(7) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ค่าสิทธิ ค่านายหน้า เป็นต้น เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0

                   (ข) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่น ๆ นอกเหนือจาก(ก) เสียภาษีในอัตราร้อยละ 2 .0

               การคำนวณภาษี

                   เมื่อมูลนิธิหรือสมาคมมีรายได้จากการประกอบกิจการจะต้องนำรายได้ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นมาคำนวณภาษี โดยคำนวณจากรายได้ก่อนหักรายจ่าย คูณด้วยอัตราภาษีร้อยละ 10.0 หรือร้อยละ 2.0 แล้วแต่กรณี ผลที่ได้เป็นภาษีที่ต้องเสีย

                   การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม จะต้องคำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีเช่นเดียวกับ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”

               ตัวอย่างการคำนวณภาษี

                  สมาคม ก. มีรายได้จากการประกอบกิจการ และไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2555 สมาคมมีรายได้ ดังนี้


 

(1) ค่าลงทะเบียน

50,000

 

บาท

 

(2) เงินที่ได้รับจากการบริจาค

120,000

 

บาท

 

(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

10,000

 

บาท

 

(4) รายได้จากค่านายหน้า

20,000

 

บาท

 

(5) รายได้จากการขายหนังสือ

10,000

 

บาท

 

(6) รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของสมาคม

20,000

 

บาท

 

(7) รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

60,000

 

บาท               การคำนวณภาษี

 

(1) ค่าลงทะเบียน และ

 

(2) เงินที่ได้รับจากการบริจาคได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้

 

(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

 

 

อัตราภาษี 10%

(10,000x10%)

=

1,000

 

บาท

 

(4) ค่านายหน้า

 

 

อัตราภาษี 10%

(20,000x10%)

=

2,000

 

บาท

 

(5) ค่าจำหน่ายหนังสือ

 

 

อัตราภาษี 2%

(10,000x2%)

=

200

 

บาท

 

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

 

 

อัตราภาษี 10%

(20,000x10%)

=

2,000

 

บาท

 

(7) ค่าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

อัตราภาษี 2%

(60,000x2%)

=

1,200

 

บาท

 

 

รวมภาษีที่ต้องเสีย

 

6,400

 

บาท               

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, March 10, 2014

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161