ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
ระบบโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามมาตรการภาษีฯ
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
ยื่นแบบด้วยสื่อฯ และฝากไฟล์ออนไลน์
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
บริการจดทะเบียน
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
e-Tax Invoice by email
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.
สำนักงานบัญชีตัวแทน
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
Download
 
 
แบบแจ้งการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ส.ป.ภ.1
แบบแจ้งการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ส.ป.ภ.1 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
2.
ส.ป.ภ.2
แบบแจ้งการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ส.ป.ภ.2 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
3.
ส.ป.ภ.2.1
แบบแจ้งการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ส.ป.ภ.2.1 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
4.
-
เอกสารแนบ 1 Click เพื่อดาวน์โหลด word file
5.
-
เอกสารแนบ 2 Click เพื่อดาวน์โหลด word file
clear-gif
clear-gif
Last Update : Tuesday, December 13, 2016