com --> ::ประกาศอธิบดี (ฉบับที่ 194)::
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๔)
เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร
__________________________________


                                             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖/๙ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดข้อความอื่นในใบเพิ่มหนี้ ดังต่อไปนี้

                                             ข้อ ๑ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการและได้ออกใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และต่อมาได้ออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งอ้างอิงใบกำกับภาษีฉบับดังกล่าว ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้จะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ ไว้ในใบเพิ่มหนี้ด้วย
                                             (๑) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
                                             (๒) ข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ ดังนี้
                                             (ก) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ ได้ออกใบเพิ่มหนี้โดยอ้างอิงใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร โดยใบกำกับภาษีดังกล่าวได้ระบุสถานประกอบการของผู้ออกใบเพิ่มหนี้เป็นสำนักงานใหญ่ไว้ในใบกำกับภาษีนั้น ให้ระบุข้อความว่า “สำนักงานใหญ่” ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้ออกใบเพิ่มหนี้ตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้นไว้ในใบเพิ่มหนี้ดังกล่าวด้วย
                                             (ข) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ได้ออกใบเพิ่มหนี้โดยอ้างอิงใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร โดยใบกำกับภาษีดังกล่าวได้ระบุสถานประกอบการของผู้ออกใบเพิ่มหนี้เป็น “สาขาที่ ..” ไว้ในใบกำกับภาษีนั้น ให้ระบุข้อความว่า “สาขาที่ ..” ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้ออกใบเพิ่มหนี้ตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้นไว้ในใบเพิ่มหนี้ดังกล่าวด้วย
                                             (๓) ข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการซึ่งเป็นผู้รับใบเพิ่มหนี้ ดังนี้
                                             (ก) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ ได้ออกใบเพิ่มหนี้โดยอ้างอิงใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร โดยใบกำกับภาษีดังกล่าวได้ระบุสถานประกอบการของผู้รับใบเพิ่มหนี้เป็นสำนักงานใหญ่ไว้ในใบกำกับภาษีนั้น ให้ระบุข้อความว่า “สำนักงานใหญ่” ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้รับใบเพิ่มหนี้ตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้นไว้ในใบเพิ่มหนี้ดังกล่าวด้วย
                                             (ข) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ ได้ออกใบเพิ่มหนี้โดยอ้างอิงใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร โดยใบกำกับภาษีดังกล่าวได้ระบุสถานประกอบการของผู้รับใบเพิ่มหนี้เป็น “สาขาที่ ..” ไว้ในใบกำกับภาษีนั้น ให้ระบุข้อความว่า “สาขาที่ ..” ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้รับใบเพิ่มหนี้ตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้นไว้ในใบเพิ่มหนี้ดังกล่าวด้วย

                                             ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, June 7, 2013

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161