ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


Untitled Document

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. ๒๒๕/๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                                     ตามที่ได้มีการชุมนุมทางการเมือง และมีการปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลายพื้นที่ทำให้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในท้องที่ที่มีหน้าที่รับชำระภาษีได้ตามปกติได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและเพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                                     ข้อ ๑ ให้หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑ ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านพักสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑ เลขที่ ๒๔ ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุกกรณีตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่งนอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระหรือนำส่งภาษีที่มีภูมิลำเนาหรือสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตามข้อ ๔ ซึ่งอยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑

                                     ข้อ ๒ ให้สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดเป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                                     ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง“เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                                     ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีตามประมวลรัษฎากร ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวัน และในท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ดังนี้
                                                ๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี
                                                     (๑) วันที่ ๑๓, ๑๗, ๒๐, ๒๖ และ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                     (๒) วันที่ ๕, ๖ และ ๑๔ ถึง ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เว้นวันหยุดราชการ)
                                                 ๒. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน
                                                      (๑) วันที่ ๗, ๑๓, ๑๗ และ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                      (๒) วันที่ ๑๔ ถึง ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เว้นวันหยุดราชการ)
                                                 ๓. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์
                                                      (๑) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                      (๒) วันที่ ๓, ๔ และ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                  ๔. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ วันที่ ๑๗ และ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                  ๕. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                  ๖. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา
                                                       (๑) วันที่ ๑๓, ๒๔ และ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                       (๒) วันที่ ๕ และ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                  ๗. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
                                                  ๘. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิค
                                                       (๑) วันที่ ๑๓, ๒๑ และ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                       (๒) วันที่ ๓ และ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สุทธิชัย สังขมณี
(นายสุทธิชัย สังขมณี)
อธิบดีกรมสรรพากร

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, September 10, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161