ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
คำศัพท์เกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี
Value Added Tax : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
คำศัพท์
ความหมายของคำ
According to invoice of purchase amount ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซื้อ
Excess tax payment carried forward from last month ภาษีที่ชำระเกินยกมา
Exempted sales ยอดขายที่ได้รับยกเว้น
Greater than มากกว่า
In case of late filing and payment, or additional filing กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติม
Input Tax ภาษีซื้อ
Net excess tax payable ชำระเกิน
Net tax payable ต้องชำระ
Output Tax ภาษีขาย
Over declared purchases ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน
Penalty เบี้ยปรับ
Purchase amount that is entitled to deduction of input tax from output tax in this month’s tax computationor in case of additional filing ยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อมาหักในการคำนวณภาษีเดือนนี้หรือกรณียื่นเพิ่มเติม
Sales amount this month Or in case of additional filing ยอดขายในเดือนนี้ หรือกรณียื่นเพิ่มเติม
Sales subject to 0% tax rate ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0
Surcharge เงินเพิ่ม
Tax Computation การคำนวณภาษี
Taxable sales amount ยอดขายที่ต้องเสียภาษี
This month’s excess tax payable ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้
This month’s input tax ภาษีซื้อเดือนนี้
This month’s output tax ภาษีขายเดือนนี้
This month’s tax payable ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้
Under declared sales ยอดขายแจ้งไว้ขาด
Value Added Tax Return under the revenue code แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
 
หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161