ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลจัดเก็บรายเดือน ผลจัดเก็บรายเดือน
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2558(ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย :ล้านบาท
เดือน จัดเก็บจริง เปรียบเทียบกับประมาณการ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
ประมาณการ สูง
(ต่ำ)
กว่า
อัตรา (%) จัดเก็บปีที่แล้ว สูง
(ต่ำ)
กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม 475,635.450 491,954.685
(16,319.235)
(3.32)
477,484.569
(1,849.120)
(0.39)
ตุลาคม 111,783.897 109,158.504 2,625.393 2.41 112,333.613
(549.716)
(0.49)
พฤศจิกายน 119,154.670 123,647.699
(4,493.029)
(3.63)
118,165.742 988.928 0.84
ธันวาคม 118,398.122 126,310.682
(7,912.560)
(6.26)
126,347.941
(7,949.819)
(6.29)
มกราคม 126,298.760 132,837.800
(6,539.040)
(4.92)
120,637.273 5,661.488 4.69
กุมภาพันธ์ 111,201.732 130,724.927
(19,523.195)
(14.93)
115,871.180
(4,669.448)
(4.03)


okokokok okokokok okokokok

 

 

 

 

 

 

 

 

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161