ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


บทนำ

กิจการข้ามชาติ TRANSFER PRICING

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้พัฒนาไปอย่างมาก มีการขยายการลงทุนไปในประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดรูปแบบกลุ่มธุรกิจที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจการเป็นกิจการข้ามชาติ หรือที่เรียกว่า Multinational Enterprises : MNEs โดยกิจการข้ามชาติดังกล่าว มีการซื้อ - ขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างกัน ก่อให้เกิดปัญหา ที่เรียกว่า Transfer Pricing

Transfer Pricing คือ การที่คู่สัญญาทำธุรกรรมระหว่างกัน โดยกำหนดราคาซื้อ-ขาย สินค้าหรือให้บริการที่แตกต่างไปจากราคาตลาด หรือ Arm's Length Price

อะไรคือราคาตลาด หรือ Arm's Length Price

ราคาตลาด หรือ Arm's Length Price หมายถึง ราคาของค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ย ซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริตในทางการค้า กรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินที่มีลักษณะประเภท และชนิดเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน


WHAT DOES THE REVENUE DEPARTMENT DO FOR YOU?

กรมสรรพากรทำอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

กรมสรรพากรตระหนึกถึงปัญหาในทางปฏิบัติในการคำนวณราคาตลาด จึงได้ออก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติในการกำหนดราคาตลาด สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแนวทางที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นการลดภาระและประหยัดเวลาในการพิสูจน์ราคาตลาดต่อกรมสรรพากร

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, December 15, 2006

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161