ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ส่วนที่ 4     ฟังเสียงข่าว


การจัดทำเอกสาร

ผู้ประกอบการควรจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงขั้นตอนและเหตุผลในการพิจารณากำหนดราคาตลาด ในขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในแต่ละขั้นตอนของการกระทำธุรกรรม และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของผู้ประกอบการ รายการเอกสารที่ควรจัดทำและจัดเตรียมไว้ มีดังนี้

  1. เอกสารแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของกิจการในกลุ่มเดียวกัน รวมทั้ง โครงสร้างและลักษณะของการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการ

  2. งบประมาณ แผนงานทางธุรกิจ และประมาณการทางการเงิน

  3. เอกสารแสดงกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และเหตุผลในการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว

  4. เอกสารแสดงยอดขาย และผลประกอบการของผู้ประกอบการและลักษณะของธุรกรรม ที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน

  5. เอกสารแสดงเหตุผลในการจัดทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน

  6. นโยบายการกำหนดราคา ความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรของแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยต้องคำนึงถึงหน้าที่งาน ทรัพย์สิน และความเสี่ยงของแต่ละกิจการ

  7. เอกสารแสดงเหตุผลในการเลือกวิธีการกำหนดราคา

  8. กรณีที่อาจเลือกวิธีการกำหนดราคาได้หลายวิธี ให้มีเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 7 และเหตุผลที่ไม่เลือกวิธีการดังกล่าวโดยต้องเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในขณะเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกวิธีการตามข้อ7

  9. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงหลักการพื้นฐานและท่าทีในการเจรจาของผู้ประกอบการสำหรับธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน

  10. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา (ถ้ามี)

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, May 12, 2012

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161