ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

(ก) สถานสาธารณกุศลซึ่งกฏหมายกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศลตลอดไป

     1.สถานพยาบาลของทางราชการหรือขององค์การของรัฐบาล

     2.สถานศึกษาของทางราชการหรือขององค์การของรัฐบาล

     3.สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

     4. สถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศีกษาเอกชน

     5. สภากาชาดไทย

     6. วัดวาอาราม

(ข) สถานสาธารณกุศล ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์การ สาธารณกุศล แต่อาจเพิกถอนได้หากการดำเนินการไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

     1. กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ (176)

     กองทุนพัฒนาเด็กในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (18)

     กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพดง) (205)

     กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี (316)

     ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (321)

     เงินทุนหมุนเวียนพัฒนากฎหมาย (253)

     2. คณะลูกเสือแห่งชาติ (115)

     3. โครงการก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก(เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลอง สิริราชสมบัติครบ 50 ปี) (288)

     โครงการสืบสารพระราชปณิธาน "กาญจนาภิเษก" (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี) (299)

     โครงการรวมใจชาวสวนยางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี (313)

     โครงการร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว (270)

     4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (86)

     5. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (89)

     6. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(ยูนิเซฟ) (315)

     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (25)

     7. มูลนิธิ  (เรียงรายชื่อตามลำดับอักษรชื่อตัวแรก) 5 ธันวามหาราช (355)

 กตเวทิน (82)

     กตัญญุตาธรรม (515)

     กรมหลวงสงขลานครินทร์ (50)

     กฤตานุสรณ์ (4)

     กองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (120)

     กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (255)

     กัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น (154)

     กัลยาณวิสุทธิ์ (317)

     กาญจนาภิเษกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

     เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (327)

     การพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร (291)

     การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (209)

     การศึกษาไทย - อเมริกัน (281)

     การศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน(วิจารณโสภณวัดเกาะ) (10)

     การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (273)

     การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (302)

     การศึกษามิตรภาพ (96)

     การศึกษาหลวงพ่อเกษมเขมโก (199)

     ก้าวไปคู่ไทย (373)

     กุมารโรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า (217)

     แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (20)

     เกื้อการุณ (353)

 ขาเทียม (230)

 คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (79)

     คณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย(180)

     คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (195)

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (389)

     คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง (241)

     คาทอลิค สุราษฎร์ธานี (145)

     คริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) (3)

     คริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติสท์ (162)

     คีนันแห่งเอเชีย (350)

     คุณากร (278)

     คุณแม่บัวคำ ทิพย์แสงทอง (361)

     คุณหญิงสมจิตต์ (158)

     คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ (237)

     คุ้มเกล้าฯในพระบรมราชูปถัมภ์ (57)

     คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชประเทศไทย (22)

     คอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สยามบรมราชกุมารี (301)

     โครงการหลวง (226)

     โครงการราชพฤกษ์ (254)

 จอมพล ป.พิบูลสงคราม (37)

     จอห์น อี.พิวริฟอย (191)

     จอห์น เอฟ.เคนเนดี (141)

หน้าที่   [1]      2       3       4       5      6  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 17, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161