ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bullet
space
space
ข้อคิดสะกิดใจ
bullet  
space
space
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
bullet  
space
space
การหักค่าใช้จ่าย
bullet  
space
space
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
bullet  
space
space
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
bullet
space
space
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet
space
space
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet
space
space
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ
bullet
space
space
ภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
อากรแสตมป์
bullet
space
space
มูลนิธิหรือสมาคม
bullet
space
space
อนุสัญญาภาษีซ้อน
bullet
space
space
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bullet
space
space
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
bullet
space
space
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
bullet
space
space
ผู้ประกอบการส่งออก
bullet
space
space
SMEs
bullet
space
space
ROH
bullet
space
space
Transfer Pricing
bullet
space
space
หนังสือรับรอง
bullet
space
space
หลักเกณท์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
bullet
space
space
Doing Business in Thailand Paying Taxes
bullet
space
space
AEC
bullet
space
space
E-Commerce
bullet
space
space
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
bullet
space
space
e-Book
bullet
space
space
Infographic Pasi
bullet
space
space


รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

(ก) สถานสาธารณกุศลซึ่งกฏหมายกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศลตลอดไป

     1.สถานพยาบาลของทางราชการหรือขององค์การของรัฐบาล

     2.สถานศึกษาของทางราชการหรือขององค์การของรัฐบาล

     3.สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

     4. สถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศีกษาเอกชน

     5. สภากาชาดไทย

     6. วัดวาอาราม

(ข) สถานสาธารณกุศล ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์การ สาธารณกุศล แต่อาจเพิกถอนได้หากการดำเนินการไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

     1. กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ (176)

     กองทุนพัฒนาเด็กในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (18)

     กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพดง) (205)

     กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี (316)

     ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (321)

     เงินทุนหมุนเวียนพัฒนากฎหมาย (253)

     2. คณะลูกเสือแห่งชาติ (115)

     3. โครงการก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก(เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลอง สิริราชสมบัติครบ 50 ปี) (288)

     โครงการสืบสารพระราชปณิธาน "กาญจนาภิเษก" (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี) (299)

     โครงการรวมใจชาวสวนยางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี (313)

     โครงการร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว (270)

     4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (86)

     5. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (89)

     6. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(ยูนิเซฟ) (315)

     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (25)

     7. มูลนิธิ  (เรียงรายชื่อตามลำดับอักษรชื่อตัวแรก) 5 ธันวามหาราช (355)

 กตเวทิน (82)

     กตัญญุตาธรรม (515)

     กรมหลวงสงขลานครินทร์ (50)

     กฤตานุสรณ์ (4)

     กองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (120)

     กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (255)

     กัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น (154)

     กัลยาณวิสุทธิ์ (317)

     กาญจนาภิเษกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

     เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (327)

     การพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร (291)

     การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (209)

     การศึกษาไทย - อเมริกัน (281)

     การศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน(วิจารณโสภณวัดเกาะ) (10)

     การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (273)

     การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (302)

     การศึกษามิตรภาพ (96)

     การศึกษาหลวงพ่อเกษมเขมโก (199)

     ก้าวไปคู่ไทย (373)

     กุมารโรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า (217)

     แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (20)

     เกื้อการุณ (353)

 ขาเทียม (230)

 คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (79)

     คณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย(180)

     คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (195)

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (389)

     คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง (241)

     คาทอลิค สุราษฎร์ธานี (145)

     คริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) (3)

     คริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติสท์ (162)

     คีนันแห่งเอเชีย (350)

     คุณากร (278)

     คุณแม่บัวคำ ทิพย์แสงทอง (361)

     คุณหญิงสมจิตต์ (158)

     คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ (237)

     คุ้มเกล้าฯในพระบรมราชูปถัมภ์ (57)

     คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชประเทศไทย (22)

     คอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สยามบรมราชกุมารี (301)

     โครงการหลวง (226)

     โครงการราชพฤกษ์ (254)

 จอมพล ป.พิบูลสงคราม (37)

     จอห์น อี.พิวริฟอย (191)

     จอห์น เอฟ.เคนเนดี (141)

หน้าที่   [1]      2       3       4       5      6  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 17, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161