ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

 ประชาธิปก - รำไพพรรณี (105)

     ประชาสุขสันต์ (33)

     ประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ (54)

     ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (12)

     ปราบวัณโรค (269)

     เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (284)

     เปรม ติณสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมา (211)

 เผยแผ่ธรรมะของอนุสาสราจารย์ทหารบก (165)

     เผยแพร่ชีวิตประเสริฐ (133)

     เผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ถิ่นกันดาร(212)

 พระครูพุทธมนต์โชติคุณ(ขัติยศ โชติธมมเถระ) (207)

     พระดาบส (196)

     พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (116)

     พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (74)

     พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลนภพลภูมิสิริ (348)

     พระบรมราชานะสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (252)

     พระบรมราชานุสาวรีย์ ราชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า (285)

     พระยาภิรมย์ภักดี (334)

     พระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง (222)

     พระราชทานสงเคราะห็ผู้ป่วยอนาถาในพระบรมราชูปถัมภ์ (181)

     พระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม (168)

     พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (298)

     พระอาจารย์ศรี มหาวีโร (246)

     พลตำรวจเอกบุญทิน วงศ์รักมิตร( 352)

     พลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาและหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา (335)

     พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ (397)

     พสวท. (81)

     พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน (347)

     พัฒนางานอัยการ (319)

     พัฒนาชุมชนในเขตภูเขา (292)

     พัฒนาชีวิตชนบท (249)

     พัฒนาไท (329)

     พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (188)

     พัฒนาสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (289)

     พัฒนาอุตสาหกรรม (219)

     พิทักษ์ดวงตาประชาชน (279)

     พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ (129)

     พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ (102)

     เพชรรัตน์ - สุวัทนา (114)

     เพื่อการพัฒนาเด็ก (179)

     เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข (317)

     เพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย (214)

     เพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (242)

     เพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน (341)

     เพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ (107)

     เพื่อเด็กพิการ (352)

     เพื่อเด็กไทย (311)

     เพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม (346)

     เพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (210)

     เพื่อโรงพยาบาลรานุกูล (223)

     เพื่อเยาวชนชนบท (247)

     เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย(164)

     เพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (45)

     เพื่อสถาบันวิจัยอ้อยและน้ำตาลทราย (332)

     เพื่อสถาบันการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (363)

     เพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (304)

     แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (62)

     พ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ (267)

 ฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม (306)

 ภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าทางศาสนา (95)

 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (94)

     มหากุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (84)

     มหาวชิราลงกรณ์ (71)

     มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย (139)

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (46)

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (372)

     มหิดลอดุลยเดช (130)

     มัสกาตีมูลนิธิ (262)

     มายา โคตมี (314)

     แม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (92)

 ยุวพัฒน์ (300)

     ยุวพุทธพัฒนา (367)

     เย็นศิระเพราะพระบริบาล (19)

 ร่วมกตัญญู (172)

     ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน (16)

     ร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนังสนองพระราชดำริ(366)

     รักเมืองไทย (7)

     รักษ์ไทย (399)

     รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (17)

     รางวัลมหิดล (231)

     รางวัลคุรุสภา (260)

หน้าที่        2       [3]       4       5      6  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 17, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161