ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
bullet 
space
space
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น
bullet 
space
space
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
bullet 
space
space
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
bullet 
space
space
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
bullet 
space
space
หมวด 3 ภาษีเงินได้
bullet  
space
space
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)
bullet 
space
space
หมวด 6 อากรแสตมป์
bullet 
space
space
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
พระราชกฤษฎีกา
bullet 
space
space
กฎกระทรวง
bullet 
space
space
ประกาศกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
คำสั่งกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
bullet 
space
space
คำชี้แจงกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ข่าวการปรับปรุง
bullet 
space
space
Download
bullet 
space
space
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
ข้อหารือภาษีอากร
bullet
space
space
คำพิพากษาฏีกา
bullet
space
space
กฎหมายออกใหม่
bullet
space
space
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
bullet
space
space
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
bullet
space
space


บัญชีอัตราภาษีเงินได้      


" (1) สำหรับบุคคลธรรมดา"

   อัตราภาษี (สำหรับปีภาษี 2556 และ 2557)

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่

ช่วงเงินได้สุทธิ สูงสุดของแต่ละขั้น

อัตราภาษีร้อยละ

ภาษีแต่ละ ขั้นเงินได้สุทธิ

ภาษีสะสม สูงสุดของขั้น

1 – 150,000
150,000
ได้รับยกเว้น
- *
- *
150,001 – 300,000
150,000
5
7,500
7,500
300,001 – 500,000
200,000
10
20,000
27,500
500,001 – 750,000
250,000
15
37,500
65,000
750,001 – 1,000,000
250,000
20
50,000
115,000
1,000,001 – 2,000,000
1,000,000
25
250,000
365,000
2,000,001 – 4,000,000
2,000,000
30
600,000
965,000
4,000,001 บาทขึ้นไป
-
35
 -
 -
  *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2551 เป็นต้นไป และเป็นการคำนวณภาษีตามมาตรา 48 (1) เท่านั้น
  *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 575) พ.ศ.2556 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2556, พ.ศ.2557
  *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 576) พ.ศ.2557 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2558
  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 )
  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 575) พ.ศ.2556 )
  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 576) พ.ศ.2557 )

   อัตราภาษี ปีภาษี 2551

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่

เงินได้สุทธิสูงสุดของ แต่ละขั้น

อัตราภาษี

ภาษีในแต่ละ ขั้นเงินได้

ภาษีสะสม สูงสุดของขั้น

0 – 100,000
100,000
5
ยกเว้น*
0*
100,000 – 150,000
50,000
10
ยกเว้น*
0*
150,001 – 500,000
350,000
10
35,000
35,000
500,001 – 1,000,000
500,000
20
100,000
135,000
1,000,001 – 4,000,000
3,000,000
30
900,000
1,035,000
4,000,001 ขึ้นไป
 
37
 
 
  *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2551 เป็นต้นไป และเป็นการคำนวณภาษีตามมาตรา 48 (1) เท่านั้น

" (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
          (ก) ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ร้อยละ 20"
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2559 ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลัง 1 ม.ค.2559 เป็นต้นไป)
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 260) พ.ศ.2535 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 473) พ.ศ.2551 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 475) พ.ศ.2551 )
( ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.62/2539 )
          "(ข) ภาษีตามมาตรา 70 นอกจากที่ระบุใน (ค)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 377) พ.ศ.2544 )
ร้อยละ 15
          (ค) ภาษีตามมาตรา 70 เฉพาะกรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข)
  
ร้อยละ 10
          (ง) ภาษีตามมาตรา 70 ทวิ
ร้อยละ 10"
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 ใช้บังคับ 1 เม.ย. 2535 เป็นต้นไป)
(ดูพระราชกฤษฏีกา (ฉบับที่ 270) พ.ศ.2537)
          "(จ) ภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้อันมิใช่รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13)
ร้อยละ 10"
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค.2535 เป็นต้นไป)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 250) พ.ศ.2535)
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 9, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161