ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


บัญชีอัตราภาษีเงินได้      


" (1) สำหรับบุคคลธรรมดา"

   อัตราภาษี (สำหรับปีภาษี 2556 และ 2557)

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่

ช่วงเงินได้สุทธิ สูงสุดของแต่ละขั้น

อัตราภาษีร้อยละ

ภาษีแต่ละ ขั้นเงินได้สุทธิ

ภาษีสะสม สูงสุดของขั้น

1 – 150,000
150,000
ได้รับยกเว้น
- *
- *
150,001 – 300,000
150,000
5
7,500
7,500
300,001 – 500,000
200,000
10
20,000
27,500
500,001 – 750,000
250,000
15
37,500
65,000
750,001 – 1,000,000
250,000
20
50,000
115,000
1,000,001 – 2,000,000
1,00,000
25
250,000
365,000
2,000,001 – 4,000,000
2,000,000
30
600,000
965,000
4,000,001 บาทขึ้นไป
-
35
 -
 -
  *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2551 เป็นต้นไป และเป็นการคำนวณภาษีตามมาตรา 48 (1) เท่านั้น
  *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 575) พ.ศ.2556 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2556, พ.ศ.2557
  *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 576) พ.ศ.2557 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2558
  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 )
  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 575) พ.ศ.2556 )
  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 576) พ.ศ.2557 )

   อัตราภาษี ปีภาษี 2551

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่

เงินได้สุทธิสูงสุดของ แต่ละขั้น

อัตราภาษี

ภาษีในแต่ละ ขั้นเงินได้

ภาษีสะสม สูงสุดของขั้น

0 – 100,000
100,000
5
ยกเว้น*
0*
100,000 – 150,000
50,000
10
ยกเว้น*
0*
150,001 – 500,000
350,000
10
35,000
35,000
500,001 – 1,000,000
500,000
20
100,000
135,000
1,000,001 – 4,000,000
3,000,000
30
900,000
1,035,000
4,000,001 ขึ้นไป
 
37
 
 
  *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2551 เป็นต้นไป และเป็นการคำนวณภาษีตามมาตรา 48 (1) เท่านั้น

" (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
          (ก) ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ร้อยละ 20"
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2559 ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลัง 1 ม.ค.2559 เป็นต้นไป)
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 260) พ.ศ.2535 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 473) พ.ศ.2551 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 475) พ.ศ.2551 )
( ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.62/2539 )
          "(ข) ภาษีตามมาตรา 70 นอกจากที่ระบุใน (ค)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 377) พ.ศ.2544 )
ร้อยละ 15
          (ค) ภาษีตามมาตรา 70 เฉพาะกรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข)
  
ร้อยละ 10
          (ง) ภาษีตามมาตรา 70 ทวิ
ร้อยละ 10"
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 ใช้บังคับ 1 เม.ย. 2535 เป็นต้นไป)
(ดูพระราชกฤษฏีกา (ฉบับที่ 270) พ.ศ.2537)
          "(จ) ภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้อันมิใช่รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13)
ร้อยละ 10"
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค.2535 เป็นต้นไป)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 250) พ.ศ.2535)
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, April 19, 2016

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161