ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
    1.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ [แบบฟอร์ม]
    1.2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอฯ และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร พร้อมแนบเอกสาร
คำขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนด
         ส่งไปที่ :    กรมสรรพากร
                           เลขที่ 90  ซอยพหลโยธิน 7   ถนนพหลโยธิน
                           แขวงพญาไท เขตพญาไท
                           กรุงเทพมหานคร 10400
    1.3 กรมสรรพากรจะดำเนินการพิจารณาคำขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หากได้รับอนุมัติ กรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง e-mail Address ที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมแจ้งรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการส่งไฟล์และการตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ

2. ข้อกำหนดการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
    2.1 กำหนดให้บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ จัดทำข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพด้วยรูปแบบข้อมูล (Format) เบี้ยประกันสุขภาพตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)
    2.2 ระยะเวลาในการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีถัดไป ไม่เกินเวลา 22.00 น.
    2.3 วิธีการส่งข้อมูล ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด โดยกำหนดชื่อไฟล์ ดังนี้
                  INS-HLXXXXXXXXXXXXXddmmyyyy.txt
            1) X 13 หลัก หมายถึง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
            2) ddmmyyyy หมายถึง วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ส่งข้อมูล เช่น 02012562
    2.4 ให้ตรวจสอบสถานะของข้อมูลที่ส่งว่าสำเร็จหรือไม่ หากพบว่าไม่สำเร็จให้ทำการส่งข้อมูลใหม่ ภายในเวลาที่กำหนด

3. ขั้นตอนการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ กรณีพบข้อมูลผิดพลาด โดยส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด
    3.1 กรมสรรพากรจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ หากพบข้อผิดพลาดกรมสรรพากรจะแจ้งให้บริษัทประกัน
หรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ทราบ ทาง e-mail /โทรศัพท์
    3.2 บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ดำเนินการจัดทำข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพใหม่ให้ถูกต้องด้วยรูปแบบข้อมูล (Format) เบี้ยประกันสุขภาพ
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)
    3.3 บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ส่งข้อมูลที่ได้จัดทำใหม่ให้กรมสรรพากร โดยกำหนดชื่อไฟล์ข้อมูลตามวันเดือนปีที่ส่งข้อมูลปัจจุบัน

4. ขั้นตอนการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ **กรณีมีข้อมูลแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติม เกินระยะเวลาที่กำหนด**
    4.1 บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ต้องทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร พร้อมแนบแบบฟอร์ม
การขอแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ กรณีขอส่งข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนด [แบบฟอร์ม]
โดยให้แจ้งรายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ และ e-mail address พร้อมทั้งแนบตัวอย่างรายการข้อมูลที่ขอแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมข้อมูล
    4.2 กรมสรรพากรจะดำเนินการพิจารณาและแจ้งหนังสือให้บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ทราบผลการพิจารณา
    4.3 หากได้รับการพิจารณาอนุมัติ บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ จึงจะสามารถส่งข้อมูลดังกล่าว ให้กรมสรรพากรได้


5. การตรวจสอบการ load ข้อมูล สามารถตรวจสอบสถานะของการ load ข้อมูลได้ที่ Folder : Status\ปีเดือนวันที่วางไฟล์\
    5.1 กรณีข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพถูกต้องตาม Format
จะมีไฟลข้อมูลแสดงสถานะของการ load ข้อมูลสำเร็จ โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ ดังนี้
        INS-HLXXXXXXXXXXXXddmmyyyy_จำนวนรายการที่ load สำเร็จ.LoadCompleted
        ตัวอย่าง เช่น INS-HL019999999999902012562_350000.LoadCompleted
    5.2 กรณีข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพไม่ถูกต้องตาม Format
หากพบว่ามีรายการผิดพลาดระบบจะไม่ทำการ Load ข้อมูลของไฟล์นั้น โดยจะมีไฟลข้อมูลแสดงสถานะของการ load ข้อมูลไม่สำเร็จ
มีรูปแบบชื่อไฟล์ปรากฎ ดังนี้
        INS-HLXXXXXXXXXXXXddmmyyyy.LoadFailed.txt
        ตัวอย่าง เช่น INS-HL019999999999902012562.LoadFailed.txt
โดยสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการนำเข้าข้อมูลได้ที่ไฟล์ดังกล่าว และกรมฯ จะประสานงานทาง e-mail/โทรศัพท์ เพื่อให้จัดทำข้อมูลมาใหม่
*** ติดต่อสอบถาม ***
    1. การลงทะเบียน-วิธีการส่งไฟล์ข้อมูล โทร. 0 2272 8866 - 67
    2. ข้อกำหนดการส่งข้อมูล (รูปแบบข้อมูล (Format)) โทร. 0 2272 8726
clear-gif
Last update :
 Thursday, March 28, 2019

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161