ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bullet
space
space
ข้อคิดสะกิดใจ
bullet  
space
space
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
bullet  
space
space
การหักค่าใช้จ่าย
bullet  
space
space
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
bullet  
space
space
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
bullet
space
space
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet
space
space
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet
space
space
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ
bullet
space
space
ภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
อากรแสตมป์
bullet
space
space
มูลนิธิหรือสมาคม
bullet
space
space
อนุสัญญาภาษีซ้อน
bullet
space
space
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bullet
space
space
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
bullet
space
space
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
bullet
space
space
ผู้ประกอบการส่งออก
bullet
space
space
SMEs
bullet
space
space
ROH
bullet
space
space
Transfer Pricing
bullet
space
space
หนังสือรับรอง
bullet
space
space
หลักเกณท์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
bullet
space
space
Doing Business in Thailand Paying Taxes
bullet
space
space
AEC
bullet
space
space
E-Commerce
bullet
space
space
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
bullet
space
space
e-Book
bullet
space
space
Infographic Pasi
bullet
space
space


รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

     ส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (126)

     ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (357)

     ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนาถ (48)

     ส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย (309)

     ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน (36)

     ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ (238)

     ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (375)

     สตรีวิทยา 2 (268)

     สตรีศึกษาร้อยเอ็ด (276)

     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (23)

     สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (381)

     สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุลพระธิดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (232)

     สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (275)

     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร (52)

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (61)

     สมเด็จพระปิ่นเกล้า (198)

     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)วัดสามพระยา(194)

     สมเด็จพระศรีสวรินทราฯ (178)

     สมเด็จพระสุริโยทัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (265)

     สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (187)

     สวนหลวง ร.9 (47)

     สวนอุศมมูลนิธิ (113)

     สวิง - อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์ (385)

     แสวง คำเอ้ย เชาวรัตน์ (264)

     สหทัยมูลนิธิ (44)

     สัจจธรรม (245)

     สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ (99)

     สร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน (294)

     สร้างสรรค์เด็ก (280)

     สาธารณสุขกับการพัฒนา (342)

     สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (49)

     สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา (5)

     สำโรงรวมใจ (204)

     สิริวัฒนา - เชสเชียร์ (118)

     สิริวัฒนภักดี (319)

     สิรินธร (358)

     สิ่งแวดล้อมไทย (322)

     สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (354)

     สี่ ศ.รฟิค (42)

     สืบนาคะเสถียร (344)

     สุขภาพไทย (392)

     สุขุโม (159)

     สุจิณโณอนุสรณ์ (345)

     สุริโยทัยมูลนิธิ (88)

     สุทธิ ณ นคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางนิติศาสตร์

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(283)

     เสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี (374)

     โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (38)

 หมอเสม พริ้งพวงแก้ว (387)

     หู คอ จมูก ชนบท (382)

     หัวใจแห่งประเทศไทย (167)

     หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์วัดปากบ่อ (182)

     หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล (173)

     หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช (138)

     หลวงปู่พระชัยมงคล(สมุทรปราการ) (203)

     หลวงพ่อทวดและพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) วัดช้างให้ (146)

     หลวงพ่อวัดปากน้ำ (189)

 อนุเคราะห์คนพิการ (51)

หน้าที่        2       3       4       [5]      6  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 17, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161