ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
Un title page
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่ อุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2541 - 2546
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
อัตราเพิ่ม (%)
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
819.929
(2.38)
709.534
(13.46)
573.037
(19.24)
567.918
(0.89)
739.970
30.30
850.164
14.89
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
436.438
10.88
363.437
(16.73)
249.323
(31.40)
246.261
(1.23)
265.594
7.85
281.859
6.12
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
85.552
(32.17)
97.560
14.04
103.787
6.38
91.075
(12.25)
117.709
29.24
123.714
5.10
ภาษีการค้า
-
(100.00)
0.051
-
0.002
(96.08)
0.021
950.00
-
(100.00)
-
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
186.951
2.77
170.215
(8.95)
151.035
(11.27)
177.418
17.47
297.792
67.85
377.011
26.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
83.299
(15.17)
52.977
(36.40)
38.656
(27.03)
22.764
(41.11)
24.041
5.61
21.378
(11.08)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
อากรแสตมป์
25.324
(33.70)
23.424
(7.50)
28.456
21.48
28.957
1.76
33.381
15.28
44.541
33.43
รายได้อื่น ๆ
2.365
24.93
1.870
(20.93)
1.778
(4.92)
1.422
(20.02)
1.453
2.18
1.661
14.33

Last Update : January 15, 2004
clear-gif
Last update :
 Tuesday, February 10, 2004

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161