ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

ภ.พ.01.3

clear-gif

 

รายละเอียดเอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับการยื่นแบบฉบับนี้

 

1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ

2.    สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ

3.    สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4.    สำเนาใบอนุญาตค้าของเก่า

5.    สำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการค้าทองคำหรืออัญมณี

6.    กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน ให้แสดงสำเนาหลักฐานการอนุมัติให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน

7.    สำเนาแบบ ภ.พ.20 กรณียังไม่ได้รับแบบ ภ.พ.20 ให้ใช้สำเนาแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.01) แทน

 

การกรอกแบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ (ภ.พ.01.3)

 

1.    รายการในข้อ 3 และข้อ 4 ให้กรอก ดังนี้

      (1)   กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อผู้ประกอบการในฐานะเจ้าของร้าน

      (2)   กรณีผู้ประกอบการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้กรอกชื่อผู้จัดการหรือผู้อำนวยการ  ในฐานะผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

      (3)   กรณีผู้ประกอบการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้กรอกชื่อกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด

2.    กรณีไม่มีสาขาผู้ประกอบการจะต้องกรอกรายการในข้อ 1, 2, 3 และข้อ 5 (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน

3.    กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง แบบแจ้งฯ ของสาขาผู้ประกอบการจะต้องกรอกรายการในข้อ 1, 2, 4, 5 (ถ้ามี) และข้อ 6 ให้ครบถ้วน

 

คำเตือน

                   แบบ ภ.พ.01.3 ให้ยื่นแบบเป็นรายสถานประกอบการโดยยื่นแห่งละ 2 ฉบับ พร้อมกัน ในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการ หรือสถานประกอบการของสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 21, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161