กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

เรื่อง : สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง

สำหรับ:  1. ผู้ประกอบการที่จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการตามพระราชกำหนดฯ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการรับทำบัญชี

กำหนดการสัมมนา:  วันที่ 6 มีนาคม 2560
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

วิทยากร:  ช่วงที่1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและอธิบดีกรมสรรพากร
ช่วงที่2 วิทยากรจากกรมสรรพากร

หัวข้อสัมมนา:  1. มาตรการรัฐและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ประกอบการที่จดแจ้ง
2. ข้อแนะนำในการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
3. ข้อพึงระวังในการรักษาสิทธิของผู้ประกอบการที่จดแจ้ง
4. มาตรการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำบัญชีและเสียภาษีได้ง่ายขึ้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เอกสารสัมมนา: 1. sme_benefit_mar_2560.pdf