กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว”
โดยจะจัดสัมมนาในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (จำนวน 1 รอบ)  
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวางแผนและพัฒนากระบวนงาน
กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร
โทร 02-272-9245, 02-272-9475

ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทัน การสัมมนานี้ กรมสรรพากรจัดให้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
และ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้