ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
Revenue Department
ประวัติการจัดตั้ง
การจัดตั้งกรมสรรพากร
สถานที่ตั้งกรมสรรพากร
พระนามและนามอธิบดีกรมสรรพากร
ตราประจำกระทรวงการคลังและกรมสรรพากร
พิพิธภัณฑ์กรมสรรพากร
ประวัติการจัดเก็บภาษี
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น
สมัยรัชกาลที่ 4
สมัยรัชกาลที่ 5
สมัยรัชกาลที่ 6
สมัยรัชกาลที่ 7 ถึงปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ภารกิจและยุทธศาสตร์
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการปี 2548-2550
รายงานการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารระดับสูง
โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ของหน่วยงาน
รายงานประจำปี
การตรวจสอบและประเมินผล
แผนที่หน่วยงานภายในกรม
RDmap
แผนที่โดยละเอียด
แผนที่ภาพรวม
สรรพากรสัมพันธ์
บริการข่าวสาร
จดหมายชมเชย
ห้องเกียรติยศ
e-mail
แถลงข่าวสรรพากร
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2552
ปีงบประมาณ 2551
ปีงบประมาณ 2550
ปีงบประมาณ 2549
ปีงบประมาณ 2548
ปีงบประมาณ 2547
ปีงบประมาณ 2546
ปีงบประมาณ 2545
วารสารสรรพากร
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
eTaxinfo
สมัครสมาชิกรับข่าวสารภาษี
ปฎิทินภาษีอากร
อบรม - สัมมนาภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศประกวดราคา
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รายการทรัพย์สินทั้งหมด
รายการทรัพย์สินแบ่งตามภาค
ค้นหารายการทรัพย์สินตามที่ระบุ
Insight Pasi
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ข่าวสารการเข้ารับราชการ
ข้าราชการ
พนักงานงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสารอื่น ๆ
ประมวลภาพ
RSS
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ SVS
โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component :SWC)
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
บริการจดทะเบียน
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
e-Tax Invoice by email
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานบัญชีตัวแทน
ข่าวสาร
รายชื่อสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
คำแนะนำการยื่นคำขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน
Download แบบฟอร์ม
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
Download
แบบพิมพ์
FATCA
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
การหักค่าใช้จ่าย
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีที่คำนวณจากรายได้
เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
การจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี
ฐานภาษี
ภาษีที่คำนวณจากกำไรสุทธิ
รอบระยะเวลาบัญชี
กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
คำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
คำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการชำระภาษี
ประเภทของใบกำกับภาษี
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ฐานภาษี และอัตราภาษี
หน้าที่ของผู้ประกอบการ
การยื่นแบบแสดงรายการ
การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
กำหนดเวลาในการยื่นแบบ
สถานที่ยื่นแบบ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอนุสัญญาฯ
ภาษีการรับมรดก
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
อากรแสตมป์
ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์
ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
วิธีการเสียอากร
การยกเว้นอากร
การลดอากร
ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์
ข้อเสียของตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์
การขอคืนเงินอากร
มูลนิธิหรือสมาคม
ความหมายของมูลนิธิหรือสมาคม
หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมในการเสียภาษีฯ
การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม
อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้น
หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ
การขอให้ประกาศเป็นองค์การฯ
รายชื่อมูลนิธิหรือสมาคมฯ
อนุสัญญาภาษีซ้อน
Thai
English
กรอบการเจรจา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวประชาชนใช้แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี
สิทธิของผู้เสียภาษี
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้เสียภาษี
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีฯ
ผู้ประกอบการส่งออก
ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี
ผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน
SMEs
กิจการที่เข้าข่าย SMEs
ประโยชน์ทางภาษีอากร
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สรุปเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์
ปรับลดอัตราภาษี
สิทธิประโยชน์ในการหักค่าเสื่อมราคา
สิทธิประโยชน์ของธุรกิจเงินร่วมลงทุน
สอบถามเพิ่มเติม
Q&A
ROH
สิทธิประโยชน์ ของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
บทสรุปของมาตรการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
Transfer Pricing
เมนูหลัก
ประมวลคำถาม-คำตอบ
กิจการข้ามชาติ
การกำหนดราคาตลาด
การคำนวณราคาตลาด
การดำเนินการเพื่อให้ได้ราคาตลาด
การจัดทำเอกสาร
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทย
หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทยกรณีบุคคลธรรมดา
หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทยกรณีนิติบุคคล
หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หลักเกณท์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
Doing Business in Thailand Paying Taxes
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี
AEC
แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากรเพื่อรองรับ AEC
โครงสร้างภาษีในกลุ่มประเทศ AEC
อนุสัญญาภาษีซ้อน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภาษีอากรน่ารู้
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ AEC
E-Commerce
ภาษีที่เกี่ยวข้อง
กิจการที่ต้องยื่นแบบฯ
ความรู้เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
ข้อหารือภาษีอากร
สอบถามปัญหา
วีดิทัศน์
เอกสารเผยแพร่
e-Book
Infographic Pasi
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
อารี
วัตถุประสงค์
คู่มือการใช้บริการ
คำถาม Hot Hit !
RD Intelligence Center ขอบอก
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Collaboration
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Chat
Contact Us สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน
FAQ
ผลการปฏิบัติงาน
ติดต่อเรา
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
ประเภทแบบที่ให้บริการ
แบบฟอร์มคำร้อง
สถานที่ให้บริการ
เอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนการให้บริการ(Flowchart)
เวลาที่ให้บริการ
ค่าใช้จ่าย
ยื่นคำขอคัดแบบฯ (ล่วงหน้า)
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีรายเดือนปีงบประมาณ 2558
ผลการจัดเก็บภาษีรายเดือนปีงบประมาณ 2557
ผลการจัดเก็บภาษีรายเดือนปีงบประมาณ 2556
ผลการจัดเก็บภาษีรายเดือนปีงบประมาณ2555
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2554
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2553
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2552
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2551
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2550
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2548
ผลการจัดเก็บรายเดือน ปีงบประมาณ 2547
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2546
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2544
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2549
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2545
ผลการจัดเก็บ ปีงบประมาณ 2550-2557
ผลการจัดเก็บ ปีงบประมาณ 2550-2556
ผลการจัดเก็บ ปีงบประมาณ 2550 - 2554
ผลการจัดเก็บ ปีงบประมาณ 2550 - 2553
ผลการจัดเก็บ ปีงบประมาณ 2541 - 2550 จำแนกเป็นราย สภ./สท.
ผลการจัดเก็บ ปีงบประมาณ 2540- 2549
ผลการจัดเก็บ ปีงบประมาณ 2542 - 2548 จำแนกเป็นราย สภ./สท.
ผลการจัดเก็บ ปีงบประมาณ 2535 - 2544
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
คำสั่งที่ ท. 643/2556
คำสั่งที่ ท. 378/2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
แบบแจ้งการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมฯ
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากรกรเรียงตามเลขประจำตัว
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
ผู้ดูแลระบบค้นหามูลนิธิฯ
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
About Project
Our Services
Common Service
TIN Service
VRT Service
VAT Service
GEM Services
TCL Service
CIT Service
Joint Service
Datawarehouse : RDSBTServices
Datawarehouse : RDVATServices
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ประมวลรัษฎากร
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลัง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
คำสั่งกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบกรมสรรพากร
คำชี้แจงกรมสรรพากร
ข่าวการปรับปรุง
Download
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
พระราชกำหนด
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
คำชี้แจงกรมสรรพากร
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกรมสรรพากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ข้อหารือภาษีอากร
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
คำพิพากษาฏีกา
2532
กฎหมายออกใหม่
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2547
2548
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รายชื่อกฎหมายที่กรมสรรพากรรับผิดชอบ
รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต
วิเคราะห์บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
clear-gif
Last update :
 Tuesday, September 11, 2018

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161