เมนูปิด

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

          สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1  นำโดยนางศศิมา บุณย์สวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ปรับปรุงล่าสุด: 28-10-2022