ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


รูปคำว่าประกาศกระทรวงการคลัง

 

 |  ทั่วไป  |  การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน  |  ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  |   ภาษีเงินได้ |

ประกาศกระทรวงการคลังทั่วไป

   ขยายเวลาการชำระภาษีอากรสำหรับการยื่นแบบแสดง ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

   การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม

   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9

   การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548)

   ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ

   ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 67 ทวิ

   ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 70 ทวิ

   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548)

   กำหนดสถานศึกษา ซึ่งการให้บริการจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

   ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน

   ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการตามมาตรา 58

   ขยายระยะเวลาชำระภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่ต้องออกจากงานโดยไม่มีความผิด

  

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

   ฉบับที่ 57

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 56

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 55

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 54

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 53

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 52

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 51

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 50

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 46

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 45

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 42

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 41

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 42))

   ฉบับที่ 40

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

   ฉบับที่ 39

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 54))

   ฉบับที่ 37

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 36

พนักงานของบริษัทฯ ที่กรมสรรพากรได้จัดจ้างเฉพาะกรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 46))

   ฉบับที่ 35

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)

   ฉบับที่ 34

ให้ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 33

ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี ฯลฯ ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 27

ข้าราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 39)

   ฉบับที่ 24

ข้าราชการกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 56))

   ฉบับที่ 22

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 21

ข้าราชการสำนักงาน ก.บช. เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 19

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนล้อเลื่อนเป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์

   ฉบับที่ 17

บุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าพนักงานประเมินเฉพาะกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร

   ฉบับที่ 16

เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการ

   ฉบับที่ 13

ข้าราชการกองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 11

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์

   ฉบับที่ 10

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีเงินได้)

   ฉบับที่ 8

ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

   ฉบับที่ 6

ข้าราชการกองนโยบายการคลังและภาษีอากร สำนักงานเศรฐกิจการคลัง เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 50)

 

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

   หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศให้มูลนิธิที่ดำเนินการจัดตั้งและบริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข)

   (ฉบับที่ 2) กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข)

   หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล
(ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๓๑) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)

    หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

 

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้

   (ฉบับที่ 4) รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

   (ฉบับที่ 3) กำหนดหน่วยงานที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

 

 

clear-gif
Last update :
 Tuesday, October 1, 2013

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161