ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


รูปคำว่าประกาศกระทรวงการคลัง

 

 |  ทั่วไป  |  การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน  |  ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  |   ภาษีเงินได้ |

ประกาศกระทรวงการคลังทั่วไป

bullet  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 4)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 3)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 2)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 1)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

bullet  การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทานองเดียวกัน

bullet  ขยายเวลาการชำระภาษีอากรสำหรับการยื่นแบบแสดง ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

bullet  การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม

bullet  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9

bullet  การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ

bullet  ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 67 ทวิ

bullet  ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 70 ทวิ

bullet  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548)

bullet  กำหนดสถานศึกษา ซึ่งการให้บริการจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet  ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการตามมาตรา 58

bullet  ขยายระยะเวลาชำระภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่ต้องออกจากงานโดยไม่มีความผิด

  

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

bullet ฉบับที่ 62

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

bullet ฉบับที่ 61

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet ฉบับที่ 60

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet ฉบับที่ 59

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet ฉบับที่ 58

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 57

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 56

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 55

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 54

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 53

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 52

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 51

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 50

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 46

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 45

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 42

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 41

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 42))

bullet  ฉบับที่ 40

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet  ฉบับที่ 39

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 54))

bullet  ฉบับที่ 37

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 36

พนักงานของบริษัทฯ ที่กรมสรรพากรได้จัดจ้างเฉพาะกรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 46))

bullet  ฉบับที่ 35

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)

bullet  ฉบับที่ 34

ให้ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 33

ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี ฯลฯ ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 27

ข้าราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 39)

bullet  ฉบับที่ 24

ข้าราชการกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 56))

bullet  ฉบับที่ 22

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 21

ข้าราชการสำนักงาน ก.บช. เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 19

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนล้อเลื่อนเป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์

bullet  ฉบับที่ 17

บุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าพนักงานประเมินเฉพาะกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร

bullet  ฉบับที่ 16

เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการ

bullet  ฉบับที่ 13

ข้าราชการกองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 11

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์

bullet  ฉบับที่ 10

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีเงินได้)

bullet  ฉบับที่ 8

ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 6

ข้าราชการกองนโยบายการคลังและภาษีอากร สำนักงานเศรฐกิจการคลัง เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 50)

 

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet  หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศให้มูลนิธิที่ดำเนินการจัดตั้งและบริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข)

bullet  (ฉบับที่ 2) กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข)

bullet  หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล
(ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๓๑) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)

bullet  (ฉบับที่ ๕๓๑) หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

bullet (ฉบับที่ ๗๐๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรและมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้

bullet  (ฉบับที่ 4) รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

bullet  (ฉบับที่ 3) กำหนดหน่วยงานที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, October 4, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161