ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
Web Services
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี


รายชื่อและเลขประจำตัวผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 378 /2543
แบบแจ้งการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท. 378 /2543
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
--------------------------------

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามข้อ 11 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 กรมสรรพากรจึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ดังต่อไปนี้

ข้อ   1   ผู้มีหน้าที่ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ เพื่อใช้สำหรับการลงรายการในรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมสรรพากร ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. หรือ ชนิด ง. ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)ฯ ให้แก่ผู้ใช้โดยทั่วไป และเข้าลักษณะ ดังนี้

1.1 เป็นผู้เขียนหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่าย หรือ

1.2 เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาในประเทศไทย หรือที่เขียน หรือพัฒนาจากต่างประเทศ หรือ

1.3 เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาในประเทศไทย หรือที่เขียน หรือพัฒนาจากต่างประเทศ หรือ

1.4 เป็นผู้นำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ หรือเขียนซอฟต์แวร์ หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและได้นำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันใช้ด้วย

ข้อ   2   การยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

2.1 ให้ผู้ประกอบการตาม 1. ที่มีความประสงค์จะขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยต้องยื่นคำขอก่อนที่จะมีการจำหน่าย หรือก่อนที่จะให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันใช้ซอฟต์แวร์

2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมคำขอ

      (1) ผังการทำงานรวมของโปรแกรมทั้งระบบ (System Flowchart)

      (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเลขประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน

      (3) สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

      (4) คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์แต่ละชนิด หรือคำอธิบายรายละเอียดของโปรแกรม คุณสมบัติของโปรแกรม วิธีการใช้ และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโดยละเอียด

ข้อ   3   สถานที่ยื่นคำขอเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

3.1 ผู้ประกอบการซึ่งมีสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

3.2 ผู้ประกอบการซึ่งมีสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสำนักงานสรรพากรจังหวัด หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา) ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

3.3 ผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

ข้อ   4   ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้มีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์จากกรมสรรพากร ให้ ผู้ประกอบการปฏิบัติ ดังนี้

4.1 นำเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุมัติไปขึ้นหน้าจอแรกให้กับลูกค้าที่ ซื้อซอฟต์แวร์ หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันที่ใช้ซอฟต์แวร์

4.2 กำหนดหมายเลขลำดับของซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายหรือที่ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้ในเครือเดียวกันใช้สำหรับซอฟต์แวร์แต่ละชนิด หรือแต่ละรุ่น(Version) กรณีจำหน่ายทั้งชุด (Package) หรือแต่ละระบบงาน (Module) กรณีแยกจำหน่ายระบบงานหนึ่งระบบงานใด (Module) เช่น ระบบงานสินค้าคงคลัง ระบบงานลูกหนี้ ระบบงานเจ้าหนี้ ฯลฯ

การกำหนดหมายเลขลำดับของซอฟต์แวร์ให้ใช้ตัวเลขอย่างน้อยจำนวน 4 หลัก เริ่มจากหมายเลข 0001 เรียงลำดับต่อเนื่องกันไป ในการนี้ผู้ประกอบการสามารถใช้รหัสอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอักษรหนึ่งอักษรใด นำหน้าหมายเลขลำดับที่กำหนดขึ้นก็ได้ หากซอฟต์แวร์ต่างชนิดกัน หรือต่างรุ่นกัน หรือ ต่างระบบงานกัน จะเริ่มต้นให้เลขลำดับที่ใหม่ก็ได้ แล้ว นำไปขึ้นหน้าจอแรกต่อจากรายการเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

4.3 ให้จัดทำแบบแจ้งการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมสรรพากรตามแบบที่กำหนดแนบท้ายคำสั่งนี้ ส่งสำนักมาตรฐานกรรมวิธีภาษี กรมสรรพากรทุกงวด 6 เดือน โดยนำส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากวันสิ้นงวด 6 เดือน

ข้อ   5   ข้อความสำหรับการขึ้นหน้าจอ ให้ผู้ประกอบการตาม 1.1- 1.4 นำเลขประจำตัวของซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุมัติไปขึ้นหน้าจอแรก โดยมีข้อความตามที่กำหนดในข้อ 11 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)ฯ ดังนี้

" ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นโดย……………….…………………………………………………………….….ซึ่งมีเลข ประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ (เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่กรมสรรพากรกำหนด) เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ (หมายเลขลำดับของซอฟต์แวร์ที่ผู้ประกอบการกำหนด) และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด (ชนิด ก. หรือชนิด ข. หรือชนิด ค. หรือชนิด ง.)"

5.1 ตัวอย่างการขึ้นหน้าจอตามข้อ 1.1 กรณีเป็นผู้เขียนหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อจำหน่าย

" ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นหรือพัฒนาโดยบริษัท โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 2000 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ ก-0001 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร ชนิด ก."

5.2 ตัวอย่างการขึ้นหน้าจอตามข้อ 1.2

(1) กรณีเป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาในประเทศไทย

" ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นหรือพัฒนาโดยบริษัท กขค จำกัด บริษัท ไทย-สยาม จำกัด เป็นผู้จำหน่าย ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0188 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ 0052 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร ชนิด ข."

(2) กรณีเป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาจากต่างประเทศ

" ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นหรือพัฒนาโดยบริษัท XYZ จำกัด ในประเทศ ออสเตรเลีย บริษัท กรุงไทย จำกัด เป็นผู้จำหน่าย ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0150 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ 0019 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร ชนิด ข."

5.3 ตัวอย่างการขึ้นหน้าจอตามข้อ 1.3

(1) กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาในประเทศไทย

" ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นหรือพัฒนาโดย บริษัท โชคชัย จำกัด โดยมีบริษัท นิวโซลูชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 2543 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ AR-0007 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ค."

(2) กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาจากต่างประเทศ

" ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นหรือพัฒนาโดยบริษัท ABC จำกัด ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัท ไทยโซลูชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0199 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ 0005 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ค."

5.4 ตัวอย่างการขึ้นหน้าจอตามข้อ 1.4

(1) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นผู้เขียนหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันใช้ด้วย

" ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นหรือพัฒนาโดย บริษัท ซีซีไทย จำกัด ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 2544 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ 0004 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ง. "

(2) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนนำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการของตนเองและนำไปให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันใช้ด้วย

" ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นโดยบริษัท XYZ จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีบริษัท เอกบิสิเนส จำกัด เป็นผู้นำเข้า ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0555 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ 0001 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร ชนิด ง."

ข้อ   6   คำสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543
เกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร
(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร
clear-gif
Last update : Tuesday, February 11, 2014

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์