ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


รูปตัวอักษรคำว่ากฎกระทรวง

bullet  ฉบับที่ 338 (พ.ศ.2561)

การยกเว้นรัษฎากร "เพิ่มความ (๙๙)ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ.๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร" แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 337 (พ.ศ.2561)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาท สำหรับปีภาษี

bullet  ฉบับที่ 336 (พ.ศ.2561)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 335 (พ.ศ.2561)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรองฯ

bullet  ฉบับที่ 334 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (97) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ฯ

“(97) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี ให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรสำหรับการประกันสุขภาพฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 333 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษี ตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

bullet  ฉบับที่ 332 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙๖) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ฯ

“(๙๖) เงินได้ที่เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้รับจากสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 331 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สินฯ และยกเว้นเงินได้ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ (เงินได้ที่จ่ายระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

bullet  ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความใน (๗๘) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ฯ

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๗๘) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทสำหรับปีภาษีนั้นฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 329 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สินฯ และค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถฯ (เงินได้ที่จ่ายระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

bullet  ฉบับที่ 328 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(1) การจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตรฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144

bullet  ฉบับที่ 327 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนของบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ และเงินได้ที่บุคคลธรรมดาได้รับพระราชทานจากบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

bullet  ฉบับที่ 326 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (๙๔) และ (๙๕) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ฯ “(๙๔) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะในปีภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ฯ (๙๕) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้มีเงินได้ได้รับเนื่องจากการฝากเงินกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะและได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตาม (๙๔)” แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 325 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (๙๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ฯ “(๙๓) เงินได้ที่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาได้รับจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นรางวัลอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ เฉพาะส่วนที่เกินสิบล้านบาทฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 324 (พ.ศ.2560)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (๙๒) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ

“(๙๒) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไปฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 323 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

bullet  ฉบับที่ 322 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศฯ

bullet  ฉบับที่ 321 (พ.ศ.2559)

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ ๖ ทวิ แห่ง ฉบับ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนฯ เรื่อง กำหนดการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน สำหรับส่วนของหนี้ที่สถาบันการเงินได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 320 (พ.ศ.2559)

ภาษีเงินได้ เพิ่มความ ( ๑๗/๓ ) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ เรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้อเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกันฯ

bullet  ฉบับที่ 319 (พ.ศ.2559)

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

bullet  ฉบับที่ 318 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

bullet  ฉบับที่ 317 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (๖๖) และ (๖๗) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนฯ เรื่อง กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 316 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการหรือค่าที่พัก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

bullet  ฉบับที่ 315 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

bullet  ฉบับที่ 314 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙๐) และ (๙๑) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) เรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 313 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดฯ

bullet  ฉบับที่ 312 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิก (๑๘) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 311 (พ.ศ.2559)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับจากการถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หรือพระกุศลตามพระอัธยาศัยฯ

bullet  ฉบับที่ 310 (พ.ศ.2558)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

bullet  ฉบับที่ 309 (พ.ศ.2558)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (๘๙) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมอันได้มาโดยทางมรดกหรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา และดอกเบี้ยเงินฝากตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 308 (พ.ศ.2558)

การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสม หรือเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

bullet  ฉบับที่ 307 (พ.ศ.2558)

การยกเว้นรัษฎากร ให้ยกเลิกความใน (1) ,(37),(57) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนฯ เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนฯ ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้อำนวยการผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 306 (พ.ศ.2557)

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 305 (พ.ศ.2557)

กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมาย

bullet  ฉบับที่ 304 (พ.ศ.2557)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับ เมื่อออกจากราชการของกระทรวงกลาโหม

bullet  ฉบับที่ 303 (พ.ศ.2557)

การยกเว้นรัษฎากร ความ (๗๘) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 302 (พ.ศ.2556)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (๘๘) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินเท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้กรมศิลปากร เพื่อการดำเนินการเพื่อการบูรณะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 301 (พ.ศ.2556)

การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (๘๗) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ส่วนที่เป็นเงินค่าทดแทนเงินค่าตอบแทน หรือเงินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่ได้รับเนื่องจากความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากการใช้อำนาจของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ในการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ การเข้าใช้สอยหรือ เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 300 (พ.ศ.2556)

การยกเว้นรัษฎากร สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากรัฐอันเนื่องมาจากการได้มาซึ่งรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมของผู้มีเงินได้เป็นจำนวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์คันดังกล่าว แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น

bullet  ฉบับที่ 299 (พ.ศ.2556)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินช่วยเหลือข้าราชการผู้ซึ่งออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ

bullet  ฉบับที่ 298 (พ.ศ.2556)

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่นที่เจรจาและตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับสถาบันการเงินสำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย และได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 297 (พ.ศ.2556)

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 296 (พ.ศ.2555)

ภาษีเงินได้ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ( ๑๗/2 ) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ กำหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้อพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไนฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144

bullet  ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2555)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (๘๖) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ฯกรณีเงินค่าตอบแทนพิเศษที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 294 (พ.ศ.2555)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (68) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ และให้ใช้ความแทน การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเท่าจำนวนเงินที่ได้บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการกีฬาฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 293 (พ.ศ.2555)

กำหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐ อันเนื่องมาจากการได้มาซึ่งรถยนต์คันแรกของผู้มีเงินได้ตามมาตรการรถยนต์คันแรก

bullet  ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (36) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ
และให้ใช้ความแทน สำหรับการปรับปรุงเงื่อนไขในการกำหนดให้เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 291 (พ.ศ.2555)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (50) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ
และให้ใช้ความแทน สำหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 290 (พ.ศ.2555)

การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘๕) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีการซื้อขายผ่านระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 289 (พ.ศ.2555)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (๘๔) ของข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้ที่นักแสดงสาธารณะที่เป็นนักแสดงภาพยนตร์ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศได้รับอันเนื่องมาจากการแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศซึ่งดำเนินการสร้างโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและได้รับอนุญาตการสร้างตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 288 (พ.ศ.2555)

กำหนดให้เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคาร/รถ

bullet  ฉบับที่ 287 (พ.ศ.2555)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (๗๘) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ และให้ใช้ความแทน สำหรับเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 286 (พ.ศ.2554)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความเป็นวรรคสามของ (๒๑) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมตลาดพันธบัตรเอเชียแก่ บุคคลธรรมดา ซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 285 (พ.ศ.2554)

การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (๘๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่คำนวณได้จากมูลค่าที่ลูกจ้างได้รับจากการนำบุตรของตนไปอยู่ในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่นายจ้างได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อ

เป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบการนั้น แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 284 (พ.ศ.2554)

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ การกำหนดให้เจ้าหนี้ดังกล่าวสามารถจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้ตามประมวลรัษฎากรในส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓” .แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 283 (พ.ศ.2554)

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ ๖ ทวิ และ ข้อ ๖ จัตวา แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ฯ และให้ใช้ความแทน กรณีการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 282 (พ.ศ.2554)

การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (๘๒) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ

ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554ฯ แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2554)

การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (๘๑) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ แก้ไขเพิ่มเติม

.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 280 (พ.ศ.2554)

กำหนดให้เงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

bullet  ฉบับที่ 279 (พ.ศ.2554)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของ (๖๑) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ กำหนดให้เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรณีที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 278 (พ.ศ.2553)

กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

bullet  ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความใน (๓๖) ของข้อ ๒ และ (๔๔) ของข้อ ๒แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ และให้ใช้ความแทน ปรับปรุงประเภทของเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 276 (พ.ศ.2553)

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ ๖ ทวิ และ ข้อ ๖ จัตวา แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ฯ และให้ใช้ความแทน กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 275 (พ.ศ.2553)

การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (๘๐) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมด สำหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 274 (พ.ศ.2553)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓)ฯ และให้ใช้ความแทน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับเงินที่บริษัทได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 183

bullet  ฉบับที่ 273 (พ.ศ.2553)

ภาษีเงินได้ เพิ่มความ (๑๗/๑) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ กำหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้อพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไนฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144

bullet  ฉบับที่ 272 (พ.ศ.2552)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกกองทุนเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับเมื่อออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

bullet  ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552)

เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น

bullet  ฉบับที่ 270 (พ.ศ.2552)

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ 6 ทวิ และ ข้อ 6 จัตวา แห่งกฎกระทรวง

ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ และให้ใช้ความแทน กรณีการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 269 (พ.ศ.2552)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (78) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน สำหรับเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 268 (พ.ศ.2552)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ ( 79 ) ของข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่มีลักษณะเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยได้รับ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 267 (พ.ศ.2551)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความเป็นวรรคสี่ของ ( 55 ) วรรคสี่ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ เพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ฯ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต รวมทั้งเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 265 (พ.ศ.2551)

การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (55) และ (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550)

การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มจำนวนเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ย

เงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 263 (พ.ศ.2549)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 262 (พ.ศ.2549)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 261 (พ.ศ.2549)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 260 (พ.ศ.2549)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 259 (พ.ศ.2549)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 258 (พ.ศ.2549)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 257 (พ.ศ.2549)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 256 (พ.ศ.2548)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 255 (พ.ศ.2548)

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

bullet  ฉบับที่ 254 (พ.ศ.2548)

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

bullet  ฉบับที่ 253 (พ.ศ.2548)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 252 (พ.ศ.2548)

กำหนดให้เงินได้พึงประเมินของผู้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

bullet  ฉบับที่ 251 (พ.ศ.2548)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 250 (พ.ศ.2548)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 249 (พ.ศ.2548)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 248 (พ.ศ.2547)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 247 (พ.ศ.2547)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 183

bullet  ฉบับที่ 246 (พ.ศ.2547)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 245 (พ.ศ.2547)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 244 (พ.ศ.2547)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 243 (พ.ศ.2547)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 242 (พ.ศ.2546)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 241 (พ.ศ.2546)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 240 (พ.ศ.2545)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 239 (พ.ศ.2545)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 238 (พ.ศ.2545)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144

bullet  ฉบับที่ 237 (พ.ศ.2545)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 236 (พ.ศ.2545)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 235 (พ.ศ.2545)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 234 (พ.ศ.2544)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144

bullet  ฉบับที่ 233 (พ.ศ.2544)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 232 (พ.ศ.2544)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 231 (พ.ศ.2544)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 230 (พ.ศ.2544)

ให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ห้องชุดหรือที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินภายในกำหนดเวลา 1 ปี เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้น

bullet  ฉบับที่ 229 (พ.ศ.2544)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144

bullet  ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 227 (พ.ศ.2544)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 226 (พ.ศ.2543)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 225 (พ.ศ.2542)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 224 (พ.ศ.2542)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 223 (พ.ศ.2542)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 222 (พ.ศ.2542)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 143

bullet  ฉบับที่ 221 (พ.ศ.2542)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 220 (พ.ศ.2542)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 198

bullet  ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2542)

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นจากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ในโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน

bullet  ฉบับที่ 218 (พ.ศ.2542)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 217 (พ.ศ.2542)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 216 (พ.ศ.2541)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 215 (พ.ศ.2541)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 214 (พ.ศ.2541)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 213 (พ.ศ.2541)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 212 (พ.ศ.2541)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 211 (พ.ศ.2541)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 210 (พ.ศ.2541)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 209 (พ.ศ.2540)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 208 (พ.ศ.2540)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 207 (พ.ศ.2540)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 206 (พ.ศ.2540)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 205 (พ.ศ.2540)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 204 (พ.ศ.2539)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

bullet  ฉบับที่ 203 (พ.ศ.2539)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144

bullet  ฉบับที่ 202 (พ.ศ.2539)

..........................................................แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 183

bullet  ฉบับที่ 201 (พ.ศ.2539)

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับค่าตอบแทนจากการโอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก

bullet  ฉบับที่ 198 (พ.ศ.2538)

กำหนดลักษณะผู้ประกอบการตัวแทนที่ออกใบกำกับภาษี

bullet  ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี

bullet  ฉบับที่ 188 (พ.ศ.2534)

กรณีอื่นที่ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8)

bullet  ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)

หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

bullet  ฉบับที่ 183 (พ.ศ.2533)

หลักเกณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ถือเป็นรายจ่ายได้

bullet  ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526)

หลักเกณฑ์การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับเงินคืนภาษีอากร

bullet  ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2526)

กำหนดให้โรงงานยาสูบเสียภาษีเงินได้แทนนิติบุคคลผู้ขายสินค้าทุกทอด

bullet  ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522)

หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

bullet  ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522)

หลักเกณฑ์ค่ารับรองที่ถือเป็นรายจ่ายได้

bullet  ฉบับที่ 141 (พ.ศ.2521)

กำหนดกิจการที่ไม่ต้องทำและเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบรับ

bullet  ฉบับที่ 134 (พ.ศ.2517)

กำหนดให้โรงงานยาสูบเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

bullet  ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2512)

เงินเพิ่มภาษีอากรตามมาตรา 3 ตรี สำหรับอากรแสตมป์

bullet  ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42(17)

space

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 9, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161