เมนูปิด

กรมสรรพากรคว้า "รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ หรือรางวัล Super เลิศรัฐ" รางวัลเกียรติยศสูงสุดประจำปี 2565

นายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมผู้บริหารกรมสรรพากรรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 รวม 4 รางวัล จากนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อยกย่องเชิดชูในความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
จนประสบความสำเร็จ ซึ่งปีนี้ กรมสรรพากรได้รับ "รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ หรือ รางวัล Super เลิศรัฐ" ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลเลิศรัฐ และเป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐต่อเนื่อง พร้อมนี้ยังได้รับรางวัลเลิศรัฐ อีก 3 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance)
2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
3.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax หรือ e-WHT) ”
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
โดยมีการมอบรางวัลผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2023