เมนูปิด

กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมหัวข้อ Country by Country Report (CbCR)

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี เป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (MS
Teams) หัวข้อ Country by Country Report (CbCR) โดยกรมสรรพากรในฐานะ SGATAR Taskforce เป็นเจ้าภาพ
จัดการฝึกอบรมร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และองค์การเพื่อความร่วมมือและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) ตั้งแต่วันที่ 15 - 16
กันยายน 2565 และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 96 คน จาก 18 เขตเศรษฐกิจ ที่เป็นสมาชิกคณะศึกษา
เพื่อการบริหารและค้นคว้า ทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก (Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and
Research : SGATAR) โดยการฝึกอบรมผ่าน Microsoft Team เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565ปรับปรุงล่าสุด: 02-12-2022