เมนูปิด

เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) สนับสนุนการใช้งานผ่าน Internet Protocol Version 6 (IPv6)

         ตามที่มีการผลักดันการใช้งาน Internet Protocol Version 6 (IPv6) ในประเทศ เพื่อนำมาใช้งานทดแทน Internet Protocol Version 4 (IPv4)
         กรณีที่ท่านไม่สามารถเรียกใช้งานหน้าเว็บไซต์ www.rd.go.th ได้ ท่านสามารถประสานแจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน
เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2022