เมนูปิด

อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษวารสารการเงินธนาคาร : ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลยึดหลัก Taxpayer Centric

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร
ให้สัมภาษณ์พิเศษวารสารการเงินธนาคาร : ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลยึดหลัก Taxpayer Centric
โดยกรมสรรพากรมุ่งเน้น Speed and Scale คือ ความรวดเร็วและ ผลลัพธ์ที่สร้าง Impact
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกมากขึ้น งานของเจ้าหน้าที่ลดลง
โดยได้วางทิศทางของกรมสรรพากรในปี 2566 ไว้ 4 ประเด็นสำคัญ คือ
1).ขับเคลื่อนการจัดเก็บภาษีด้วยข้อมูล

2).การทำรูปแบบใหม่

3).ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย

4).องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันการเปลี่ยนแปลง

เผยแพร่ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกันยายน 2565ปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2022