เมนูปิด

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 107 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

      ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 107 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
เป็นผู้แทนกรมสรรพากร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี
พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบทุน "สภากาชาดไทย"
ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565ปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2022