เมนูปิด

กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ ๕๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (๒)

ภารกิจของ SGATAR

SGATAR ได้กำหนดภารกิจทางการและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้

 

ภารกิจ

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารการจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างสมาชิก

 

วัตถุประสงค์

(๑) พัฒนาการสร้างความสามารถของสมาชิกผ่านการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศและการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่แผนการฝึกอบรม

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีในโครงการการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของผู้เสียภาษีและโครงการพิเศษอื่น ๆ

(๓) ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงกฎหมายและการบริหารการจัดเก็บภาษีให้ทันการพัฒนาในระดับโลกและระดับภูมิภาค

(๔) ถ่ายทอดมุมมองของสมาชิกในการประชุมระหว่างประเทศ

 

ปัจจุบัน SGATAR มีประเด็นหลักที่มุ่งเน้น ๖ ประเด็นซึ่งเป็นความท้าทายของสมาชิกและหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีทั่วโลก ได้แก่

(๑) การกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกำไร (Base Erosion and Profit Shifting หรือ BEPS)

(๒) ความเสี่ยงจากบริษัทข้ามชาติ

(๓) การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

(๔) ความโปร่งใสทางภาษี

(๕) การปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

(๖) บริการผู้เสียภาษี

 

ในการดำเนินงาน SGATAR มีแผนการทำงานซึ่งเป็นแผนประจำปีของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการอภิปรายในการประชุมประจำปีแต่ละปี กิจกรรมเหล่านี้ประกอบด้วยการดำเนินโครงการวิจัยการดำเนินการสำรวจระดับภูมิภาค การพัฒนาโครงการฝึกอบรม การจัดเตรียมคู่มือคำแนะนำ และการจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ สมาชิก SGATAR จะอุทิศเวลาและความเชี่ยวชาญให้แก่แผนการทำงาน และจะมีการรายงานความก้าวหน้าในการประชุมประจำปีครั้งถัดไป

 

The Revenue Department will host the 52nd SGATAR Annual Meeting from 31st October 2023 to 2nd November 2023 (2)

 

Mission of SGATAR

 

SGATAR has defined its mission and objectives as the strategic direction of the organisation as follows:

Mission

“To provide a platform to enhance the performance of tax administrations in the Asia-Pacific region by promoting collaboration and communication among member tax administrations.”

 

Objectives

(1)  Enhance capacity building for members through the sharing of best practices and strengthening training programmes.

(2)   Promote bilateral and/or multilateral cooperation in taxpayer compliance and other special projects.

(3)  Undertake research and keep abreast of international and regional developments in tax law and administration.

(4)   Relay members’ views to international forums.

 

Currently, SGATAR focuses on six main challenges faced by its members and tax administrations globally:

(1)   Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

(2)   Multinational Enterprise Risk

(3)   Information Sharing

(4)  Tax Transparency

(5)  Small and Medium Enterprise Compliance

(6)  Taxpayer Service

 

In SGATAR's operations, there is a work programme which is an annual programme of activities derived from discussions at each annual meeting. These activities include undertaking research projects, conducting regional surveys, developing training programmes, preparing guidance materials, and forming expert networks. Members will dedicate time and expertise to the work programme, and progress will be reported in the subsequent annual meeting. 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-06-2024