MenuClose

Executive

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8261

นายปิ่นสาย สุรัสวดี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)

โทรศัพท์ 0 2272 9905

 

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โทรศัพท์ 0 2272 9973

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

โทรศัพท์ 0 2272 8973

 CIOี Chief Information Officer

Last updated: 12.05.2021