ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาษีเงินได้นิติบุคคล     ฟังเสียงข่าว

 


            ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
   นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
   ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
bullet   ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ
        bullet   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ 
        bullet   รอบระยะเวลาบัญชี
        bullet   กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
           เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ 
        bullet   เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)
        bullet   อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
        bullet   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
bullet   ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
bullet   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ
bullet   สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
bullet   บัญชีอัตราภาษี
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, November 18, 2019

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161