ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Clear Cut มาตรการภาษีช่วงโควิด – 19

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Q1 : เลื่อนยื่นแบบฯ และชำระภาษีรวมถึงการขอคืนภาษีด้วยใช่หรือไม่

A1 : กรณีผู้เสียภาษีมีความประสงค์จะขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกิน สามารถขอคืนภาษีได้พร้อมกับการยื่นรายการและชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

Q2 : ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วจะต้องเสียภาษีภายในวันที่ 8 เมษายน 2562 ทำอย่างไรถึงจะยืดการจ่ายภาษีได้

A2 : กรณีที่ผู้เสียภาษีพิมพ์ชุดชำระเงินโดยระบุให้ชำระภาษีภายในวันที่ 8 เมษายน 2563 หากผู้เสียภาษีประสงค์จะชำระเงินหลังวันที่ 8 เมษายน 2563 จะต้องพิมพ์ชุดชำระเงินในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหม่ เนื่องจากชุดชำระเงินฉบับเดิมจะหมดอายุตามวันที่ที่ระบุไว้

 

Q3 : ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ขยายถึง 31 สิงหาคม 2563 ใช่หรือไม่

A3 : กรณีการยื่นรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2562 ซึ่งต้องยื่นรายการฯ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563 ให้ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ออกไป เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

Q4 : ข้อมูลในเว็บไซต์ยังเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

A4 : กรมสรรพากรได้ออกมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2562 รอบ 1 จากภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้แก่ผู้เสียภาษีเพิ่มเติม จึงได้ออกมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบฯ รอบ 2 จากภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ออกไปเป็น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

Q5 : ประกาศและมีผลบังคับวันใด

A5 : ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมิน ประจำปีภาษี 2562 ปัจจุบันได้ออกมาแล้ว 2 ฉบับ ซึ่งขยายเวลาการยื่นแบบฯ ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 จากภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว

 

Q6 : ทำประกันสุขภาพเนื่องจาก COVID – 19 เท่านั้น ใช่หรือไม่ หรือประกันสุขภาพทั่วไปก็ลดหย่อนได้ 25,000 บาท เช่นกัน

A6 : ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นการประกันสุขภาพ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เท่านั้น กรณีทำประกันสุขภาพทั่วไปก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้

 

Q7 : กรมธรรม์เป็นชื่อบุตรได้หรือไม่ และการทำประกันสุขภาพให้บิดามารดาสามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

A7 : การจ่ายเบี้ยประกันที่จะได้รับสิทธิตามมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ จะต้องเป็นการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนเท่านั้น

 

Q8 : มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพมีผลใช้บังคับเมื่อใด

A8 : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับการประสุขภาพที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Q9 : แบบ ภ.ง.ด.90, 91, 95 และ 93 ได้รับการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีหรือไม่

A9 : แบบ ภ.ง.ด.90, 91, 95 และ 93 สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2562 ได้รับการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ดังนี้

แบบ ภ.ง.ด.90, 91 และ 95

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายใน 31 มี.ค. 63

ภายใน 8 เม.ย. 63

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 31 ส.ค. 63
สามารถผ่อนชำระได้

งวดที่ 1 ภายใน 31 ส.ค. 63

งวดที่ 2 ภายใน 30 ก.ย. 63

งวดที่ 3 ภายใน 31 ต.ค. 63

แบบ ภ.ง.ด.93

สำหรับเงินได้หรือประโยชน์อย่างอื่นเนื่องจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์      ที่ได้รับในปีภาษี พ.ศ. 2562

ยื่นแบบกระดาษ

กำหนดเวลาเดิม

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 31 มี.ค. 63

ภายใน 31 ส.ค. 63

 

Q10 : กองทุน SSF ตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน กับกองทุน SSF ปกติ แตกต่างกันอย่างไร

A10 : กองทุน SSF ตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน จะต้องมีนโยบาลการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) ส่วนกองทุน SSF ปกติมีนโยบาลการลงทุนอย่างไรก็ได้

 

Q11 : สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนได้เท่าไร

A11 : ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 

Q12 : การหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน  จะรวมอยู่ในวงเงินหักลดหย่อนรวมอยู่ในวง 500,000 บาท ของวงเงินหักลดหย่อนรวมของเงินสะสม เงินสมทบ หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณอายุทั้งหมดหรือไม่ (เช่น RMF SSF ปกติ กบข.)

A12 : ไม่รวม

 

Q13 : เมื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน จะสามารถโอนหน่วยลงทุนไปยัง SSF อื่นได้หรือไม่

A13 : สามารถโอนได้ หาก SSF ที่รับโอนมีนโยบาลการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV เช่นเดียวกัน

 

Q14 : สามารถเริ่มซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนเพิ่มให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

A14 : สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

Q15 : ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนไว้นานเท่าใด

A15 : ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี (วันชนวัน) เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Q1 : หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระภาษี ต้องชำระตามกำหนดเดิมหรือไม่

A1 : หากยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี โดยวันสิ้นสุดการชำระเงินที่ปรากฏใน Pay-in Slip เป็นกำหนดเวลาเดิม สามารถเข้าระบบ e-Filing และพิมพ์ใบ Pay-in Slip ใหม่ได้ โดยจะเป็น Pay-in Slip ที่ระบุวันสิ้นสุดการชำระเงินตามเวลาที่ได้ขยายไป ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการประสงค์ที่จะชำระภาษีตามกำหนดเวลาเดิมก็สามารถกระทำได้

 

Q2 : บริษัทมหาชนและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีหรือไม่

A2 : มาตรการนี้ขยายเวลาให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55 และการยื่นรายงานฯ (Disclosure Form) โดยไม่มีการคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มแต่อย่างใด หากยื่นแบบฯ และชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายออกไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบเพิ่มเติมของเดือนภาษีอื่น

ประเภทแบบแสดงรายการ

กำหนดเวลาเดิม

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภ.ง.ด.51 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55

 

 

 

 

 

 

 

การยื่นรายงานฯ (Disclosure Form)

ภายในเดือน เม.ย. – ก.ย. 63

 

 

 

 

 

 

 

ภายในเดือน เม.ย. – ส.ค. 63

 

 

 

 

 

 

 

ภายในเดือน เม.ย. – ส.ค. 63

ภายใน 30 ก.ย. 63

กรณีนิติบุคคลที่มีวันครบกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ตรงกับวันที่ 23 ก.ย. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน  นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ภายใน 31 ส.ค. 63

กรณีนิติบุคคลที่มีวันครบกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ตรงกับวันที่ 24 ส.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 ได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ภายใน 31 ส.ค. 63

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Q1 : หากยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระภาษี ต้องชำระตามกำหนดเดิมหรือไม่

A1 : หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี โดยวันสิ้นสุดการชำระเงินที่ปรากฏใน Pay-in Slip เป็นกำหนดเวลาเดิม สามารถเข้าระบบ e-Filing และพิมพ์ใบ Pay-in Slip ใหม่ได้ โดยจะเป็น Pay-in Slip ที่ระบุวันสิ้นสุดการชำระเงินตามเวลาที่ได้ขยายไป ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการประสงค์ที่จะชำระภาษีตามกำหนดเวลาเดิมก็สามารถกระทำได้

 

Q2 : แบบ ภ.พ.30 ซึ่งได้รับการขยายไปถึงวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 จะได้รับการเลื่อนออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 หรือไม่

A2 : สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนภาษีมีนาคม – สิงหาคม 2563 ได้ดังนี้เดือนภาษีมีนาคม

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายใน 15 เม.ย. 63

ภายใน 23 เม.ย. 63

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 25 พ.ค. 63

ภายใน 1 มิ.ย. 63เดือนภาษีเมษายน

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายใน 15 พ.ค. 63

ภายใน 23 พ.ค. 63

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 25 พ.ค. 63

ภายใน 1 มิ.ย. 63เดือนภาษีพฤษภาคม-สิงหาคม

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป

ขยายเวลาออกไปเป็น

-

ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

 

Q3 : แบบ ภ.พ.36 ได้รับการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีหรือไม่

A3 : สามารถยื่นแบบ ภ.พ.36 สำหรับเดือนภาษีมีนาคม – สิงหาคม 2563 ได้ดังนี้เดือนภาษีมีนาคม

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายใน 7 เม.ย. 63

ภายใน 15 เม.ย. 63

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 15 พ.ค. 63

ภายใน 1 มิ.ย. 63เดือนภาษีเมษายน

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายใน 7 พ.ค. 63

ภายใน 15 พ.ค. 63

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 15 พ.ค. 63

ภายใน 1 มิ.ย. 63เดือนภาษีพฤษภาคม-สิงหาคม

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ขยายเวลาออกไปเป็น

-

ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

 

Q4 : บริษัทมหาชนและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีหรือไม่

A4 : มาตรการนี้ขยายเวลาให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 โดยไม่มีการคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มแต่อย่างใด หากยื่นแบบฯ และชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายออกไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบเพิ่มเติมของเดือนภาษีอื่น

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

Q1 : หากยื่นแบบ ภ.พ.40 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระภาษี ต้องชำระตามกำหนดเดิมหรือไม่

A1 : หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี โดยวันสิ้นสุดการชำระเงินที่ปรากฏใน Pay-in Slip เป็นกำหนดเวลาเดิม สามารถเข้าระบบ e-Filing และพิมพ์ใบ Pay-in Slip ใหม่ได้  โดยจะเป็นPay-in Slip ที่ระบุวันสิ้นสุดการชำระเงินตามเวลาที่ได้ขยายไป ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการประสงค์ที่จะชำระภาษีตามกำหนดเวลาเดิมก็สามารถกระทำได้

 

Q2 : แบบ ภ.ธ.40 ซึ่งได้รับการขยายไปถึงวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 จะได้รับการเลื่อนออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 หรือไม่

A2 : สามารถยื่นแบบ ภ.ธ.40 สำหรับเดือนภาษีมีนาคม – สิงหาคม 2563 ได้ดังนี้เดือนภาษีมีนาคม

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายใน 15 เม.ย. 63

ภายใน 23 เม.ย. 63

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 25 พ.ค. 63

ภายใน 1 มิ.ย. 63เดือนภาษีเมษายน

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายใน 15 พ.ค. 63

ภายใน 23 พ.ค. 63

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 25 พ.ค. 63

ภายใน 1 มิ.ย. 63เดือนภาษีพฤษภาคม-สิงหาคม

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป

ขยายเวลาออกไปเป็น

-

ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

 

Q3 : บริษัทมหาชนและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีหรือไม่

A3 : มาตรการนี้ขยายเวลาให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.40 โดยไม่มีการคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มแต่อย่างใด หากยื่นแบบฯ และชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายออกไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบเพิ่มเติมของเดือนภาษีอื่น

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Q1 : การลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเป็นการลดอัตราภาษีสำหรับกรณีใดบ้าง

A1 : มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 3 ให้เหลืออัตราร้อยละ 1.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินด้วยวิธีการใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 และเหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินด้วยระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ดังต่อไปนี้

        1. การจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) ดังนี้

         (1.1) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

         (1.2) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล์ และค่าแห่งลิขสิทธิ์อย่างอื่น

         (1.3) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร

              (1.4) การจ่ายค่าจ้างทำของ

               (1.5) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้จากการให้บริการ

              (1.6) การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

         2. การจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้
              (2.1) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร

               (2.2) การจ่ายค่าจ้างทำของที่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) หรือมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

               (2.3) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้จากการให้บริการ

              (2.4) การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

 

Q2 : เริ่มหัก 1.5% วันที่ 1 เมษายน 2563 เลยใช่ไหม

A2 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 3 ให้เหลือร้อยละ 1.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 หากเป็นการหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax จะได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเหลือร้อยละ 2

 

Q3 : หลังเดือนตุลาคม ถ้าผู้หักไม่ใช้ระบบ e-Withholding Tax จะต้องถูกหักเท่าไหร่

A3 : การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 จะต้องใช้อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเดิมคือ อัตราร้อยละ 3

 

Q4 : ผู้รับจ้างจะรู้ได้อย่างไรว่า ผู้ว่าจ้างใช้ระบบ e-Withholding Tax

A4 : ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถูกหักภาษีทราบว่า การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเป็นการหักผ่านระบบ e-Withholding Tax

 

Q5 : แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 ได้รับการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีหรือไม่

A5 : สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 สำหรับเดือนภาษีมีนาคม – สิงหาคม 2563 ได้ดังนี้เดือนภาษีมีนาคม

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายใน 7 เม.ย. 63

ภายใน 15 เม.ย. 63

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 15 พ.ค. 63

ภายใน 1 มิ.ย. 63เดือนภาษีเมษายน

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายใน 7 พ.ค. 63

ภายใน 15 พ.ค. 63

ขยายเวลาออกไปเป็น

ภายใน 15 พ.ค. 63

ภายใน 1 มิ.ย. 63เดือนภาษีพฤษภาคม-สิงหาคม

ยื่นแบบกระดาษ

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กำหนดเวลาเดิม

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ขยายเวลาออกไปเป็น

-

ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

 

Q6 : บริษัทมหาชนและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีหรือไม่

A6 : มาตรการนี้ขยายเวลาให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 โดยไม่มีการคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มแต่อย่างใด หากยื่นแบบฯ และชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายออกไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบเพิ่มเติมของเดือนภาษีอื่น

 

อากรแสตมป์

Q1 : บริษัทมหาชนและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีหรือไม่

A1 : มาตรการนี้ขยายเวลาให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ต้องยื่นแบบ อ.ส.4, อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข โดยไม่มีการคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มแต่อย่างใด หากยื่นแบบฯ และชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายออกไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบเพิ่มเติมของเดือนภาษีอื่น

 

Q2 : แบบ อ.ส.4, อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข ได้รับการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีหรือไม่

A2 : แบบ อ.ส.4, อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข ได้รับการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ดังนี้

การยื่นแบบและการชำระอากรเป็นตัวเงิน

กำหนดเวลาเดิม

ขยายเวลาออกไปเป็น

แบบ อ.ส.4, อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข

ต้องยื่นชำระตั้งแต่วันที่
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 63

ภายใน 15 พ.ค. 63

 

 

clear-gif
clear-gif
Last update :
 Thursday, June 18, 2020

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161